نویسنده = ابوطالب حبیبی ماچیانی
طراحی الگوی هوشمندسازی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ایران بر پایه هوش تجاری ( مورد مطالعه فروشگاه زنجیره ای پروما)

دوره 1، شماره 4، دی 1399

ابوطالب حبیبی ماچیانی؛ محمد تقی پور؛ یاسر فولادی تالاری؛ محمود سواررخش