نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل عملیاتی مؤثر برجذب سرمایه گذاری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399

میرمهدی حسینی؛ یدالله جمالی