نویسنده = �������������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عناصربنیادی مدیریت دانش بر کارایی امور مالی شهرداری شهر زاهدان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399

پروین غفوری؛ محمد اسماعیل اعزازی؛ مهین راشکی قلعه نو