نویسنده = مژده خوشنویس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تجربه برند بر نگرش برند، اعتبار برند و ارزش ویژه برند

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 33-49

مسعود کیماسی؛ مژده خوشنویس