نویسنده = مهرداد صادقی ده چشمه
ارزیابی اثربخشی تبلیغات فرهنگی روی وب(موردمطالعه: بنرهای روی وب‌سایت)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 19-41

10.52547/JABM.3.1.19

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ فیروزه پور قاسمی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند ،آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 162-186

10.52547/JABM.2.4.162

سمانه کلدانی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه