موضوعات = فروش
طراحی الگوی صادرات محور محصولات نفتی و مشتقات آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

حسن بشی؛ وحید ثانوی گروسیان؛ علی حسین زاده


ارائه چارچوب مدیریت نیروی فروش در فروشگاه های زنجیره ای رفاه با بهره گیری از روش بیبلیومتریک و تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

مریم گودینی؛ محمد صفری


چالش های مربوط به تضمین گمرکی در مقایسه با کنوانسیون‌های بین المللی و قوانین هم عرض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

صادق سلیمی؛ سعید خردمندی؛ خدیجه مرادی


تحلیل حقوق تجارت ممتاز دریایی در پرداخت اجرت و پاداش نجات دریایی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400

10.52547/JABM.3.2.254125

کبری شهبازی؛ سعید خردمندی؛ جواد پورکرمی