دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

ارائه مدل داستان سرایی برند در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

فواد کوهزادی؛ عباس مشمول؛ محمدرضا غنی زاده؛ ادیب اقبالیار


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

علیرضا منظری توکلی؛ محمدرضا بهرام زاده؛ سنجر سلاجقه


مقاله پژوهشی

تاثیر قراردادهای سرمایه گذاری بر سیاست زدایی اختلافات سرمایه گذاری خارجی ( رویکرد قانونی شدن ، دیپلماسی و توسعه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

مصطفی حیدری هراتمه