بررسی تأثیر عناصربنیادی مدیریت دانش بر کارایی امور مالی شهرداری شهر زاهدان

دوره 1، شماره 3، مهر 1399

پروین غفوری؛ محمد اسماعیل اعزازی؛ مهین راشکی قلعه نو


بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

علیرضا منظری توکلی؛ محمدرضا بهرام زاده؛ سنجر سلاجقه


تاثیر قراردادهای سرمایه گذاری بر سیاست زدایی اختلافات سرمایه گذاری خارجی ( رویکرد قانونی شدن ، دیپلماسی و توسعه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

مصطفی حیدری هراتمه