بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن مشارکت مصرف کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی و مطالعه تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن مشارکت مصرف کننده با استناد به مدل مفهومی تعدیل شده ی شانکارا و همکاران (2020) است. روش این تحقیق از نوع کیفی، کتابخانه ای، کاربردی و اکتشافی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش موردکاوی استفاده شده است. در پایان، نتیجه می گیریم که تبلیغات شفاهی الکترونیکی با در نظر گرفتن عوامل محرک کیفیت بیان، ارزش و پایداری تبلیغات بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی مشارکت مصرف کننده اثر مثبت و مستقیمی دارد. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی ارایه شد که بر بهبود فرآیند و الگوگیری سایر بانک ها از رویال بانک کانادا می تواند تأثیر گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Effect of Electronic Word of Mouth on the Acceptance of Mobile Banking Considering Consumer Participation

نویسنده [English]

  • arash ahmadi esfahani
M.Sc. Graduate, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Payame Noor University, West Tehran, Department of Management, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to survey and study of electronic word of mouth on the acceptance of mobile banking with considering the role of consumer participation based on the moderated conceptual model of Shankara et al. (2020). The method of this research is qualitative, library, applied and exploratory. Modern and textual hermeneutics has been used to analyze the data. In the end, we conclude that electronic word of mouth has a positive and direct effect on the acceptance of mobile banking by considering the factors that stimulate the quality of expression, value and stability of advertisements, considering the mediating variable role of consumer participation. At the end of the article, some suggestions were presented that could improve the process of the Royal Bank of Canada (RBC) and other banks can benchmark from RBC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Banking
  • Electronic Word of Mouth
  • Consumer Involvement