تحلیل تأثیر بازاریابی ویدئوئی و استراتژی‌های مختلف آن بر رفتار مصرف‌کننده (مورد مطالعه: شرکت لبنی رامک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

هدف از توجه به تبلیغات زمینه را برای گرایش و رفتار مصرف کنندگان و چگونگی انتخاب آن‌ها فرآهم می سازد. از این رو درک و آگاهی مناسب از تبلیغات، به‌عنوان یکی از استراتژی‌های بازاریابی تاثیری شگرف بر نگرش و رفتار مصرف کنندگان و چگونگی انتخاب آن‌ها دارد و بدین ترتیب نقش مهم و جایگاه برجسته‌ای در ارتقایفروش موفق محصولات یک شرکت کسب نموده است. براین اساس، این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر بازاریابی ویدئوئی و استراتژی‌هایمختلف آن بر رفتار مصرف کنندگان صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 384 پرسش نامه با پایایی 88/0جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار AMOS انجام شده است. نتایج نشان داد که تجربه از استراتژی‌های بازاریابی ویدئوئی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات لبنی رامک تأثیر معناداری ندارد. همچنین، هویت برند، تبلیغات، سودمندی اطلاعات و کیفیت خدمات از استراتژی‌های بازاریابی ویدئوئی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت مورد مطالعه تأثیر معناداری دارد. پس از ارائه نتایج، پیشنهادات و راهبردهایی در زمینه یافته­های مرتبط با پژوهش ارائه می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the effect of video marketing and its various strategies on consumer behavior (Case study: Ramak Dairy Company)

نویسندگان [English]

  • mohammad sasanpour 1
  • mansour amini lari 2
1 Graduate of the Department of Business Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, tehran Iran,
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of paying attention to advertisements is to provide the context for consumers' attitudes and behaviors and how they are selected. Therefore, proper understanding and awareness of advertising, as one of the marketing strategies has a tremendous impact on the attitude and behavior of consumers and how to choose them, and thus has gained an important role and a prominent place in promoting successful sales of a company's products. Accordingly, this study aims to evaluate the impact of video marketing and its various strategies on consumer behavior. The method of the present study is descriptive and survey type. Using available sampling, 384 questionnaires were collected with a reliability of 0.88. Data analysis was performed using structural equation modeling method through AMOS software. The results showed that the experience of video marketing strategies did not have a significant effect on the behavior of consumers of Ramek dairy products. Also, brand identity, advertising, usefulness of information and quality of services of video marketing strategies have a significant effect on consumer behavior of dairy products of the company under study. After presenting the results, suggestions and strategies for research-related findings are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Video Marketing Strategies
  • Marketing
  • Consumer Behavior
  • Ramek Dairy Company