بررسی عوامل موثر بر طراحی سیستم های هوشمند تصمیمات مدیریتی در بازاریابی بین الملل و توسعه صادرات استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجبشیر، عجبشیر،ایران

2 استایار،دانشکده مدیریت و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجبشیر،عجبشیر ،ایران ،

چکیده

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد چرا که  علاوه بر توصیف وضع موجود به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی بر پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین تاثیرگذاری هریک از متغیرها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی می باشد و از این جهت که نتایج حاصل از آن را می توان در شرکت های صادراتی استان آذربایجان غربی بکاربرد از نوع کاربردی می باشد.جامعه آماری این تحقیق همه مدیران شرکت های صادراتی استان آذربایجان غربی می باشد. که تعداد کل شرکت ها 108 شرکت می باشد. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که مطابق آن 85 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. در این تحقیق ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار SPSS  استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که عوامل زیادی بر طراحی سیستم های هوشمند تصمیمات مدیریتی در بازاریابی بین الملل و توسعه صادرات استان آذربایجان غربی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Design of Intelligent Management Systems Systems in International Marketing and Export Development of West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • maryam mohammadi yadegari 1
  • siamak mousavi 2
1 Master Student of Business Management, Department of Business Management, Islamic Azad University, Ajabshir Branch, Ajabshir, Iran
2 Stayar, Faculty of Management and Humanities, Islamic Azad University, Ajabshir Branch, Ajabshir, Iran,
چکیده [English]

 This research is a descriptive correlational study in terms of applied purpose and in terms of research method, because in addition to describing the current situation, it tests hypotheses in terms of prediction-based relationships and seeks to determine the effectiveness of each variable using  It is a linear regression test and because its results can be used in export companies of West Azerbaijan province, it is of practical type.  The statistical population of this research is all managers of export companies in West Azerbaijan province.  The total number of companies is 108 companies.  Due to the fact that the size of the statistical population is limited and specific, Morgan table was used to determine the sample size, according to which 85 companies were selected as the sample size.  The sampling method used in this research is simple random sampling method.  In this research, the data collection tool is a researcher-made questionnaire.  SPSS software was used to analyze the data of this research.  The results indicate that many factors have a positive effect on the design of intelligent systems of management decisions in international marketing and export development of West Azerbaijan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligent decision systems
  • international marketing
  • export development
  • export companies