تأثیر محرک های مشتری و هزینه بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد محیطی شرکت‌های فعال در صنعت فولاد استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه، عملکرد محیطی با تأکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهم ترین مسائل مهم و اساسی در بنگاه‌های کسب و کار  تبدیل شده است. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر محرک های مشتری و هزینه بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد محیطی شرکت‌های فعال در صنعت فولاد استان گیلان است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های مستقر در شهر صنعتی رشت بوده و روش تحقیق حاضر توصیفی  و از نظر هدف، کاربردی است. شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت تصادفی است که 141 نفر با توجه به فرمول کوکران در حالت جامعه محدود  به عنوان نمونه، از جامعه آماری تحقیق حاضرانتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه استاندارد می‌باشد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی، روایی همگرا، روایی واگرا و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ وپایایی ترکیبی استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش  مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که کلیه فرضیه‌های تحقیق در سطح 95 درصد تائید و  محرک مشتری و محرک هزینه با توجه به میانجی گری اقدامات مدیریت تأمین سبز 4/50درصد از متغیر عملکرد محیطی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Customer Incentives And Costs On Green Supply Chain Management And Environmental Performance Of Companies Operating In The Steel Industry Of Guilan Province

نویسندگان [English]

  • mohammad shabgo monsef
  • ebrahim abedinpour
چکیده [English]

Today, environmental performance with its emphasis on environmental protection has become one of the most important and fundamental issues in business enterprises. In this regard, the present study seeks to investigate the effect of customer incentives and costs on green supply chain management and environmental performance of companies operating in the steel industry of Guilan province. The statistical population of the study is companies located in the industrial city of Rasht and the method of the present study is descriptive and applied in terms of purpose. The sampling method in this study is random that 141 people were selected from the statistical population of the present study according to Cochran's formula in a limited community as a sample. The method of data collection in this field research and its tool is a standard questionnaire. Content validity, convergent validity, divergent validity were used to evaluate the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha coefficient and combined reliability were used to determine the reliability. To test the research hypotheses, the structural equation modeling method was used using Smart PLS software. The results showed that all the research hypotheses at the level of 95% confirmation and customer motivation and cost motivation due to the mediation of green supply management measures explain 50.4% of the environmental performance variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer incentives
  • cost incentives
  • green management performance
  • environmental performance