مطالعه تاثیر بانکداری الکترونیکی بر نیت رفتاری مصرف کنندگان در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر بانکداری الکترونیکی بر نیت رفتاری مصرف کنندگان در صنعت بانکداری است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر اساس روش گردآوری داده‌ها، تحقیق توصیفی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل مشتریان بانک پاسارگاد شعب شهر قم است که از خدمات الکترونیکی بانکی استفاده می کنند، برای انتخاب نمونه از از روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع هدفمند استفاده شد که 110 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. در ادامه به بررسی ابزارهای تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از مدل معادلات ساختاری(با استفاده از نرم افزار PLS) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که توقع عملکرد، سهولت درک شده، ریسک درک شده و سودمندی درک شده در استفاده از بانکداری الکترونیکی بر نیت رفتاری مصرف کنندگان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effect of Electronic Banking on the Behavioral Intentions of Consumers in Banking Industry

نویسندگان [English]

  • ebrahim javaherizade
  • rasoul sani fard
  • afsaneh azadeh del
چکیده [English]

The objective of the current study was to examine the effect of electronic banking on the behavioral intentions of consumers in banking industry. The current study is practical in term of purpose and based on data collection, data analysis, descriptive research and the method of correlation. Statistical society of the current research included customers of branches of Pasargad Bank in the city of Qom who used the electronic banking services; the convenient sample selection from the targeted type was used for selecting the sample and 110 people were selected as sample. A questionnaire was used to collect data. To investigate means of data analysis including descriptive statistics and inferential statistics, structural equation modeling (using software PLS) was used. The results of analysis of the data showed that demand performance, ease of understanding, perceived risk and perceived usefulness of the use of electronic banking of Pasargad Bank influence on consumers' behavioral intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Banking
  • Expected Performance
  • Perceived Ease
  • Perceived Risk
  • Perceived Usefulness
  • Consumer Behavioral Intentions