ارائه مدل عملیاتی مؤثر برجذب سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدفارائه الگویی برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه­گذاری در منطقه آزاد تجاری خارجی ارس  در سال 1399 انجام شده است جامعهآماریاینتحقیق، کارشناسان منطقه تجاری ، اساتید و صاحب نظران آشنا با مقوله مناطق آزاد و همچنین سرمایه­گذاران داخلی و خارجی می باشد که 120 نفر از آنها فرضیه های پژوهش با استفاده از  نرم افزار spss24  مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش بیانگر این امر است که  عامل امکانات بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد.عامل مکان یابی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد.عامل اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد. عامل حمایتی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار نمی باشد. عامل سیاستگذاری بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد. عامل قوانین و مقررات بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد. عامل مدیریت بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide an effective operational model for attracting investment

نویسندگان [English]

  • mirmehdi hosseini
  • yadollah jamali
چکیده [English]

The aim of this study was to provide a model for determining the factors affecting investment attraction in Aras Foreign Free Trade Zone in 1399. The statistical population of this study is business zone experts, professors and experts familiar with the category of free zones as well as investors. Internal and external, 120 of which research hypotheses have been examined using spss24 software. The location factor affects the investment attraction in Aras foreign trade zone. The economic factor affects the investment attraction in Aras foreign trade zone. The support factor does not affect the attraction of investment in Aras foreign trade zone. The policy factor affects the attraction of investment in Aras foreign trade zone. The rules and regulations affect the attraction of investment in Aras foreign trade zone. The management factor is effective in attracting investment in Aras foreign trade area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location factor
  • economic factor
  • supportive factor
  • policy factor
  • rules and regulations factor. Management factor
  • capital attraction