شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت استراتژی،گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور ساری،ساری ،ایران ،

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری ‏بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران ارشد و عملیاتی و معاونین شهرداری ساری و کارشناسان اجرایی شهرداری ساری‏ هستند. ابتدا با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری شناسایی شد، سپس با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اوزان و معیارهای مرتبط با این عوامل از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از جامعه آماری مورد مطالعه، تعیین شد و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی به کار گرفته شد. در مرحله بعد، وزن نهایی معیارها با استفاده از میانگین موزون و تلفیق وزن نسبی معیارها و وزن نسبی عوامل اصلی سرگروه آن‌ها به دست آمد. در گام بعدی بر اساس وزن‌های به‌دست‌آمده، رتبه‌بندی نهایی عوامل و معیارهای مربوط به عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری ارائه می‌شود. پس از جمع آوری پرسشنامه های توزیع‌شده و تجزیه ‌و تحلیل این داده ها معیارهای شناسایی‌شده بدین شرح شد: ارزش های اخلاقی، احساس بی عدالتی، جامعه پذیری ضد فساد، نیاز مادی، پایبندی شرعی، فرصت فساد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the factors affecting corruption in Sari Municipality

نویسنده [English]

  • rahim khodadadi
Master of Strategy Management, Faculty of Management and Humanities, Payame Noor University, Sari, Sari, Iran,
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and prioritize the factors affecting corruption in Sari Municipality. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of the present study is the senior and operational managers and deputies of Sari Municipality and the executive experts of Sari Municipality. First, according to the existing literature in this field, the factors affecting corruption in Sari Municipality were identified, then using the technique of hierarchical analysis process, weights and criteria related to these factors were determined through a questionnaire and a survey of the statistical population. And hierarchical analysis model was used. In the next step, the final weight of the criteria was obtained by using the weighted average and combining the relative weight of the criteria and the relative weight of the main factors in their group. In the next step, based on the obtained weights, the final ranking of the factors and criteria related to the factors affecting corruption in Sari Municipality is presented. After collecting the distributed questionnaires and analyzing these data, the identified criteria were as follows: moral values, sense of injustice, anti-corruption socialization, material need, religious adherence, opportunity for corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Values
  • Feelings of Injustice
  • Anti-Corruption Socialization
  • Material Need
  • Sharia Adherence
  • Opportunity for Corruption