تاثیر بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند با نقش واسطه ای رضایت مشتری (مورد مطالعه: مشتریان برند اپل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علامه طباطبایی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند با نقش واسطه ای رضایت مشتری (مورد مطالعه: برند اپل) است که از مدل گوپتا و همکاران(2016) و ورا و توریجیو(2017) استفاده شده است. برای بررسی تحقیق نمونه­ای شامل 385  نفر  به  صورت در دسترس از بین کانال تلگرامی و صفحات در اینستاگرام انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسش‏نامه استاندارد با 29 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص­هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و لیزرل استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق رضایت مشتری در بین مشتریان برند اپل دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Innovative Marketing on Brand Loyalty with the Mediating Role of Customer Satisfaction (Case study: Apple brand customers)

نویسندگان [English]

  • hassan gharibi
  • homa robab esmaeili
allameh tabatabaei
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of innovative marketing on brand loyalty with the mediating role of customer satisfaction (Case study: Apple brand) using the model of Gupta et al. (2016) and Vera and Torrigio (2017). To investigate the study, a sample of 385 people was made available through the Telegram channel and Instagram pages. Data collection tool was a standard questionnaire with 29 questions whose validity and reliability were confirmed and distributed among the statistical population. Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics. At the level of statistics, descriptive indicators such as frequency and frequency percentage; At the level of inferential statistics from correlation methods, structural equation modeling, path analysis has been performed; For this purpose, SPSS and LISREL software were used. The results of the analysis indicate the positive and significant impact of innovative marketing on brand loyalty both directly and indirectly through customer satisfaction among Apple brand customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative Marketing
  • brand loyalty
  • Customer Satisfaction