تاثیر بازاریابی الکترونیکی، ریسک ادراک شده و ارزش ادراک شده مشتری از خرید اینترنتی بر گرایش به خرید آنلاین(مورد مطالعه: شرکت پرداخت الکترونیک سداد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علامه طباطبایی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی، ریسک ادراک شده و ارزش ادراک شده مشتری از خرید اینترنتی بر گرایش به خرید آنلاین در شرکت تجارت الکترونیک سداد مالک اپلیکیشن ایوا می باشد. برای بررسی تحقیق نمونه‌ای شامل 385  نفر  به  صورت در دسترس از بین کانال تلگرامی و صفحات در اینستاگرام انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسش‏نامه استاندارد با 34 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص‌هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و لیزرل استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار بازاریابی الکترونیکی، ریسک ادراک شده و ارزش ادراک شده مشتری از خرید اینترنتی بر گرایش به خرید آنلاین می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of e-marketing, perceived risk and perceived value of the customer from online shopping on the tendency to buy online (Case study: Sadad Electronic Payment Company)

نویسندگان [English]

  • hassan gharibi
  • mosa afshar babayi
  • homa robab esmaeili
allameh tabatabaei
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of e-marketing, perceived risk and perceived value of the customer from online shopping on the tendency to buy online in Sadad Electronic Commerce Company, owner of Eva application. To investigate the study, a sample of 385 people was made available through the Telegram channel and Instagram pages. Data collection tool was a standard questionnaire with 34 questions whose validity and reliability were confirmed and distributed among the statistical population. Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics. At the level of statistics, descriptive indicators such as frequency and frequency percentage; At the level of inferential statistics from correlation methods, structural equation modeling, path analysis has been performed; For this purpose, SPSS and LISREL software were used. The results of the analysis indicate the positive and significant impact of e-marketing, perceived risk and perceived value of the customer from online shopping on the tendency to buy online.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-marketing
  • Perceived Risk
  • Perceived Value
  • tendency to shop online