بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر اثربخشی بازاریابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هوشمندی رقابتی یکی از ابزارهای مهم در برنامه‌ریزی استراتژیک و فرآیند مدیریت در سازمان‌ها می‌باشد اما پژوهشهای کمی تاثیر آن بر اثربخشی بازاریابی را بررسی کرده‌اند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر اثربخشی بازاریابی از طریق متغیر میانجی مزیت‌رقابتی در شرکت‌های صنایع غذایی موجود در تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 132 شرکت از 210 شرکت صنایع غذایی موجود در تهران می‌باشد. در این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. پس از گردآوری پرسشنامه از پاسخ‌دهندگان، داده‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی به‌ترتیب با نرم‌افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای هوشمندی رقابتی، اثربخشی بازاریابی و مزیت‌رقابتی وجود دارد و کیفیت هوشمندی رقابتی به مزیت‌رقابتی می‌انجامد که به سهم خود باعث افزایش اثربحشی در سازمان می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the effect of competitive intelligence on marketing effectiveness

نویسندگان [English]

  • masoud kimasi 1
  • mozhdeh khoshnevis 2
چکیده [English]

Although competitive intelligence is an important tool for strategic planning and management in organizations, few studies have explored its impact on marketing effectiveness. The purpose of this paper is exploring the impact of competitive intelligence on marketing effectiveness through mediator variable of competitive advantage in food companies in Tehran. Statistical sample of this research is 132 companies from 210 food companies in Tehran. In this study, questionnaire was used for collecting data. Then, after collecting questionnaire from respondents, research data was analysed by using SPSS and LIZREL software. Findings show that there is a positive and significant relationship between competitive intelligence, marketing effectiveness and competitive advantage and the quality of competitive intelligence results in competitive advantage which in turn, increases marketing effectiveness in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive intelligence
  • competitive advantage
  • marketing effectiveness