بررسی تاثیر ارزیابی شناختی از فاصله اجتماعی بر شدت استفاده از شبکه‎های اجتماعی با نقش میانجی تمایل به خرید الکترونیکی: در طی پاندمی COVID-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

هدف: فاصله گذاری اجتماعی یک استراتژی مهم برای کنترل شیوع بیماری همه‌‎گیر کووید19 است ، بنابراین درک تأثیر رفتاری فاصله اجتماعی بر افراد ضروری است. این تحقیق به بررسی فاصله اجتماعی به عنوان یک ارزیابی شناختی از نظر دیدگاه ناسازگاری شناختی بر شدت استفاده از سایت های شبکه‎های اجتماعی (SNS) در طول  پاندمی‌کووید19 پرداخته است.  روش شناسی: این مطالعه بر روی 384 کاربر سایت‎های شبکه‎های اجتماعی در ارومیه انجام شده است. مدل با استفاده از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار پی‏ال‏اس به صورت تجربی بررسی شد.  یافته ها: نتایج نشان دادکه ارزیابی شناختی از فاصله اجتماعی  بر شدت استفاده از شبکه‎های اجتماعی  تاثیر مثبت و معنادار دارد. نقش میانجی تمایل به خرید الکترونیکی نیز بر این رابطه معنادار بود. همچنین نتایج نقش تعدیلی جنسیت و سن نیز بر رابطه ارزیابی شناختی از فاصله اجتماعی  و شدت استفاده از شبکه‎های اجتماعی  معنادار بودند و در گروه های مختلف تفاوت وجود داشت. مفهوم عملی: این یافته ها برای سازمانها، شرکت ها و موسسات آموزشی در بخش های دولتی و خصوصی قابل توجه است. نیاز به شناسایی زیرمجموعه افرادی است که نیاز به حمایت اجتماعی دارند و از انزوا و تنهایی رهایی می یابند. افراد برای کنترل فاصله اجتماعی  ناشی  از بیماری همه‎گیر به شبکه‎های اجتماعی اعتماد می‏کنند و این در افزایش فعالیت شبکه‎های اجتماعی نشان داده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Cognitive Assessment Of Social Distance On The Intensity Of Social Media Use With The Mediating Role Of E-Shopping Tendency: During The COVID‐19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • elham faridchehr 1
  • morteza jafari zare 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Ghods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 PhD students in Business Management, Faculty of Humanities, Ghods City Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Social distance is an important strategy to control the prevalence of COVID‐19, so it is important to understand the behavioral impact of social distance on individuals. This study investigates social distance as a cognitive assessment from the perspective of cognitive incompatibility on the intensity of use of social networking sites (SNS) during the COVID‐19 pandemic in Urmia. Methodology: This study was performed on 384 users of social networking sites in Urmia. The model was experimentally investigated using structural equation modeling with PLS software. Results: The results showed that cognitive evaluation of social distance has a positive and significant effect on the intensity of social network use. The mediating role of e-shopping tendency was also significant in this regard. Also, the results of the moderating role of gender and age on the relationship between cognitive assessment of social distance and the intensity of use of social networks were significant and there were differences in different groups. Practical implication: These findings are significant for organizations, companies and educational institutions in the public and private sectors. There is a need to identify a subset of people who need social support and are free from isolation and loneliness. People rely on social networks to control the social distance caused by the epidemic, and this shows the increase in the activity of social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intensity of social network use
  • COVID‐19
  • social distance
  • cognitive incompatibility
  • cognitive evaluation