ارائه مدل داستان سرایی برند در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو، گروه مدیر یت وحسابدار ی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوکان،بوکان،ایران- کارشناس بانک سپه

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه ازاد ارومیه،ارومیه،ایران-معاونت امور شعب استان آذربایجان غربی

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه ازاد ارومیه،ارومیه،ایران

4 مدرس مدعو،گروه مدیریت وحسابداری دانشگاه آزاد سنندج ،سنندج،ایران-شهرداری واحد سنندج

چکیده

داستان برند نقش مهمی در کمک به مصرف کنندگان در درک برند می نمایند.این پژوهش کیفی با هدف شناسایی مولفه های داستان سرایی برند با استفاده از نظریة داده بنیاد انجام گرفته است. به این منظور از نظرهای خبرگان بانکی و اساتید دانشگاهی طی مصاحبه ای باز انجام گرفت. ابتدا مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شد و از دل آنها مقوله هایی به دست آمد. سپس در مرحلة کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد و در مرحلة کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شد. در نهایت مدل داستان سرایی برند را در بانک های خصوصی و دولتی را ارائه می دهد.
داستان برند نقش مهمی در کمک به مصرف کنندگان در درک برند می نمایند.این پژوهش کیفی با هدف شناسایی مولفه های داستان سرایی برند با استفاده از نظریة داده بنیاد انجام گرفته است. به این منظور از نظرهای خبرگان بانکی و اساتید دانشگاهی طی مصاحبه ای باز انجام گرفت. ابتدا مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شد و از دل آنها مقوله هایی به دست آمد. سپس در مرحلة کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد و در مرحلة کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شد. در نهایت مدل داستان سرایی برند را در بانک های خصوصی و دولتی را ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide brand storytelling model in the banking industry

نویسندگان [English]

  • foad kouhzadi 1
  • abas mashmoul 2
  • mohammareza ghanizadeh 3
  • adib agbalyar 4
1 Invited Lecturer, Department of Management and Accounting, Islamic Azad University, Bukan Branch, Bukan, Iran - Expert of Sepah Bank
2 PhD Student in Accounting, Urmia Free University, Urmia, Iran - Vice Chancellor for Branches of West Azerbaijan Province
3 PhD Student in Accounting, Urmia Azad University, Urmia, Iran
4 Invited Lecturer, Department of Management and Accounting, Sanandaj Azad University, Sanandaj, Iran-Sanandaj Branch Municipality
چکیده [English]

Brand stories play an important role in helping consumers understand the brand. This qualitative research has been conducted with the aim of identifying the components of brand storytelling using data foundation theory. For this purpose, in the opinion of banking experts and university professors, an open interview was conducted. First, a set of basic themes was collected during the coding process and categories were obtained from them. Then, in the axial coding stage, the relationship between these categories was determined in the form of coding paradigm and in the selective coding stage, each component of the coding paradigm was described. Finally, it presents the brand storytelling model in private and public banks.
Brand stories play an important role in helping consumers understand the brand. This qualitative research has been conducted with the aim of identifying the components of brand storytelling using data foundation theory. For this purpose, in the opinion of banking experts and university professors, an open interview was conducted. First, a set of basic themes was collected during the coding process and categories were obtained from them. Then, in the axial coding stage, the relationship between these categories was determined in the form of coding paradigm and in the selective coding stage, each component of the coding paradigm was described. Finally, it presents the brand storytelling model in private and public banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand story
  • data foundation
  • banking industry