شناسایی چالش‌های مدل تجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط در مسیر تحول دیجیتال در دوران همه‌گیری کوید-19

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش تجارت الکترونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های مدل تجاری بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط در مسیر تحول دیجیتال در دوران همه‌گیری کوید 19 انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اکتشافی است که با شیوه پیمایشی انجام شد. به منظور غربال و اجماع مولفه‌‌‌های مستخرج از ادبیات، از روش دلفی فازی توسط پانل دلفی متشکل از 30 نفر از صاحبنظران و خبرگان در حوزه پژوهش که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، استفاده شد. در گام بعد به منظور اطمینان از ساختار عاملی و روایی سازه‌ها، و برازش مدل با استفاده از روش میدانی و توزیع پرسشنامه نسبت به نظر سنجی از 162 نفر از مدیران ارشد شرکت‌های کوچک و متوسط در تهران، اقدام شد. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از نرم افزار اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شد. یافته‌ها حاکی از 22 مولفه فرعی در 6 مولفه اصلی چالش‌های تغییر، چالش‌های بازار، مالی، سازمانی، فردی و محیطی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد عامل «کمبود زیرساخت‌های لازم»، دارای بالاترین اولویت است، «عدم حمایت‌های دولتی در دوران همه‌گیری» و «کمبود منابع نامشهود برای تحول دیجیتال» در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Challenges of the Business Model of Small and Medium Enterprises(SME) in the Path of Digital Transformation during the COVID-19 Epidemic

نویسندگان [English]

  • mahsa akbari 1
  • Fereshte Sadat Ahamdi 2
1 Assistant Professor, management faculty, Karaj, Islamic Azad University, Karaj , Iran
2 Master of Business Administration, Electronic Commerce, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the challenges of the business model of small and medium enterprises in the path of digital transformation during the Covid 19 epidemic. The research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. For this purpose, first, using the literature review, the challenges of the business model in the path of digital evolution during the Covet 19 epidemic have been identified, then in order to sift and consensus of the components extracted from the literature, the Delphi method was used in two rounds. The Delphi panel consisted of 30 experts in the field of research who were selected by purposive sampling. In the next step, in order to ensure the factor structure and validity of the structures, and to fit the model using the field method and distribution of questionnaires, a survey of senior managers of small and medium companies in Tehran was conducted. The sample size was determined using the sample size method required for modeling structural equations, 200 people, and finally 162 questionnaires were selected using a simple random method. Smart PLS software was used to analyze the data. Findings indicate 23 sub-components in 6 main components of change challenges, market challenges, financial, organizational, individual and environmental. The results also showed that the factor of "lack of necessary infrastructure" has the highest priority,"lack of government support during the Pandemic" and "lack of intangible resources(experience,knowledge,flexible manpower) for digital transformation" are in the next ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Transformation
  • Business Model
  • Small and Medium Enterprises (SME)
  • COVID-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 29 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 02 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 شهریور 1401