تاثیر برند جذاب و هواخواهی برند بر ارزش ویژه برند باشگاه ورزشی استقلال با نقش میانجی عشق برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 مدیریت بازرگانی، علوم اجتماعی، محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برند جذاب و هواخواهی برند بر ارزش ویژه برند باشگاه ورزشی استقلال با نقش میانجی عشق برند است. روش پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است و از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش را هواداران باشگاه ورزشی استقلال تشکیل میدهند، لذا جامعه نامحدود در نظر گرفته می‌شود و بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 42 سوالی استفاده شده است. روایی پرسشنامه از روش محتوایی که به تایید اساتید مربوطه رسیده و روایی سازه ای که با استفاده از تحلیل عاملی معادلات ساختاری بوده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 84/0 برای کل پرسشنامه مورد تایید واقع شده است. همچنین نحوه گردآوری داده‌ها به شیوه دردسترس می‌باشد. داده‌های گردآوری شده بر اساس مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار AMOS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که به طور کلی برند جذاب و هواخواهی برند بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی عشق برند از دیدگاه هواداران باشگاه استقلال اثرگذار بوده است. بنابراین با ایجاد حس راحتی و جذابیت در هواداران و هواخواهی نسبت به برند، زمینه‌ساز عشق و احساس خوب نسبت به برند، محصولات و خدمات باشگاه شده و همین عوامل باعث ارتقای ارزش ویژه برند باشگاه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of brand coolness and brand advocacy on the brand equity of Esteghlal Sports Club with the mediating role of brand love

نویسندگان [English]

 • Mohammad Bashokouh Ajirloo 1
 • mehrdad naserpour 2
1 Business Management Department, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Business Management, Social Sciences, Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research is to investigate the effect of brand coolness and brand friendliness on the special value of Esteghlal Sports Club brand with the mediating role of brand love. The research method is descriptive-correlational in nature, and in terms of purpose, it is classified as applied research. The statistical population of this research is the fans of Esteghlal Sports Club, so the population is considered unlimited, and based on Cochran's formula, 384 people were selected as the sample size. A 42-question questionnaire was used to collect information. The content validity of the questionnaire was confirmed by the relevant professors and the construct validity was confirmed by using factor analysis of structural equations and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.84 for the entire questionnaire. Also, the method of data collection is available. The collected data were analyzed based on structural equation modeling with AMOS26 software. The results showed that, in general, the coolness of the brand and the popularity of the brand had an effect on the special value of the brand with the mediating role of brand love from the point of view of Esteghlal club fans. Therefore, by creating a sense of comfort and coolness in the fans and favoring the brand, it creates the basis of love and good feeling towards the club's brand, products and services, and these factors increase the special value of the club's brand.

کلیدواژه‌ها [English]

 • brand coolness
 • brand advocacy
 • brand equity
 • brand love
 • Esteghlal Sports Club

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 31 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 20 شهریور 1401