بررسی عوامل موثر بر سرعت بین‌المللی‌شدن با نقش میانجی چابکی سازمانی در شرکت‌های SME دارویی استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیرگذاری هوش تجاری، دانش بازار خارجی و ویژگی‌های کارآفرینانه بر سرعت بین‌المللی‌شدن با نقش میانجی چابکی سازمانی در شرکت های SME دارویی استان البرز می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کسانی تشکیل دادند که در شرکت‌های دارویی SME مسئولیت و سمتی بر عهده دارند. در واقع، تصمیم‌گیرنده هستند. بنابراین، می‌توان کسانی را که جزء سمت‌های مدیریتی، معاونی، سرپرستی، تصمیم‌گیرندگان ارشد، اعضای هیأت مدیره، و کارشناسان بخش-های مختلف شرکت‌های دارویی SME استان البرز باشند را به عنوان اعضای درگیر در جامعه آماری قلمداد نمود. در این پژوهش از رویکرد کلاین برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. او معتقد است برای هر متغیر 10 یا 20 نمونه لازم است. با توجه به حضور 8 متغیر در پژوهش، حجم نمونه 20 برابر یعنی 160 نمونه برآورد می‌گردد. روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آن به میزان 950/0 به دست آمد که نشان از تأیید پایایی ابزار پژوهش دارد. همچنین، آزمون KMO در بررسی روایی سازه ابزار پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار Smart PLS بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق از میان ده فرضیه عنوان‌شده، نشان از تأیید هفت فرضیه و رد سه فرضیه دارد. سازه‌ی دانش بازار خارجی هیچگونه ارتباط مثبت و معناداری را با سازه‌های چابکی سازمانی و سرعت بین‌المللی‌شدن از خود نشان نداد و همچنین نقش میانجی آن نیز مورد تأیید قرار نگرفت. اما دیگر سازه‌های یعنی هوش تجاری و ویژگی‌های کارآفرینانه، ارتباط معنادار و مثبتی را با چابکی سازمانی و سرعت بین‌المللی‌شدن هم به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی چابکی سازمانی از خود نشان دادند. نتایج تحقیق بر اهمیت ویژگی‌های کارآفرینانه برای شرکت های SME دارویی استان البرز در فضای بین‌المللی و مؤثر بر سرعت بین‌المللی‌شدن تأکید داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the speed of internationalization with the mediating role of organizational agility in Pharmaceutical SME Companies of Alborz Province

نویسندگان [English]

 • hossein norouzi 1
 • Soheila Khoddami 2
 • Haniyhe Bazrpour 3
1 Business Management Dep., Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 MSc of B.A, Department of Business Administration, Faculty of Management, KharazmiUniversity, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of business intelligence, foreign market knowledge and entrepreneurial characteristics on the speed of internationalization with the mediating role of organizational agility in SME pharmaceutical companies in Alborz province. The statistical population of this research was formed by those who hold a position and responsibility in SME pharmaceutical companies. In fact, they are decision makers. Therefore, it is possible to consider those who are part of the managerial positions, assistants, supervisors, senior decision makers, board members, and experts of different departments of SME pharmaceutical companies of Alborz province as members involved in the statistical population. did In this research, Klein's approach was used to determine the sample size. He believes that 10 or 20 samples are necessary for each variable. Considering the presence of 8 variables in the research, the sample size is estimated to be 20 times that is 160 samples. Non-probability sampling method was used. A researcher-made questionnaire was used to collect data and its Cronbach's alpha coefficient was 0.950, which indicates the reliability of the research tool. Also, the KMO test was confirmed in the validity of the research instrument construct. Smart PLS software was used to analyze the data and test the research hypotheses. The research findings out of the ten mentioned hypotheses show the confirmation of seven hypotheses and the rejection of three hypotheses. The foreign market knowledge construct did not show any positive and significant relationship with organizational agility structures and the speed of internationalization and also its mediating role was not confirmed. But other structures, namely business intelligence and entrepreneurial characteristics, showed a significant and positive relationship with organizational agility and the speed of internationalization, both directly and indirectly through the mediating role of organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Intelligence
 • Foreign Market Knowledge
 • Entrepreneurial Characteristics
 • Organizational Agility
 • Internationalization Speed

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 16 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 30 شهریور 1401