طراحی مدل فرا ابتکاری مدیریت ریسک اعتباری بانک رفاه با رویکرد هوش مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، ایلام، ایران.

2 دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، ایلام، ایران .

3 دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

این مطالعه به تشریح یک سیستم ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از مدل‌های شبکه‌های عصبی مبتنی بر الگوریتم یادگیری پس انتشار می‌پردازد که در آن با داده‌های متفاوتی مرحله آموزش شبکه عصبی انجام شده است. سه شبکه عصبی برای تصمیم‌گیری در مورد اعطاء یا عدم اعطای وام پیاده‌سازی و آموزش داده شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شبکه‌های عصبی مدلی مناسب جهت ارزیابی ریسک اعتباری است که می‌تواند عملکرد کارآمدی در این حوزه داشته باشد. دراین مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از ابزار مشاهده پرونده افراد مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور از یک نمونه تصادفی خـوشه بندی شده شامل ۵۳۱۹ نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی ۱۳92-۱۳۹7 از بانک رفاه وام گرفته اند استفاده شده است. این رساله با استفاده از مدل های مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتری کاپلان - میر و مدل شبه پارامتری کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است.در تحقیق حاضر درباره پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان بانک که یکی از مهم‌ترین مباحث بانکداری نوین می‌باشد بحث شده است؛ که شامل؛ الف- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی (که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک رفاه استان تهران و ب- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک رفاه استان تهران است.نتایج حاصل از تکنیک های تحلیل بقا نشان داد که متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی بر منحنی های تابع بقاء و تابع نرخ خطر تأثیر گذارند. در افق های زمانی کوتاه مدت (مثلاً یک ساله) شرایط اقتصادی جامعه نقش کلیدی در وقوع قصور این دسته از مشتریان بازی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an innovative credit risk management model for Refah Bank with an artificial intelligence approach

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Elahi 1
  • Rahmatullah Mohammadipour 2
  • esfandiar mohamadi 3
1 PhD Student in Financial Management, Department Of Science and Research Branch, Azad University, Ilam, Iran,
2 PhD Of Accounting, Department Of Science and Research Branch, Azad University, Ilam, Iran,
3 Ph.D. of Strategic Management, Ilam University, Iran,
چکیده [English]

This study describes a credit risk assessment system using neural network models based on back-propagation learning algorithm, in which the neural network training stage is performed with different data. Three neural networks were implemented and trained to decide whether or not to grant a loan. The results of this research show that neural networks are a suitable model for credit risk assessment that can perform efficiently in this field. In this article, it has been studied by using the analytical-descriptive method and by using the observation tool of people's files. For this purpose, a clustered random sample including 5319 customers who took loans from Refah Bank in the period of 2017-2018 was used. This dissertation has identified the factors affecting the risk of customer default by using the conventional models of survival analysis, including the non-parametric Kaplan-Meier model and the quasi-parametric Cox model. has been Including; A- Examining the relationship between the credit risk of loans received by customers individually (which corresponds to the individual analysis of securities risk) with the overdue claims of Refah Bank of Tehran province and B- Examining the relationship between the credit risk of the loan portfolio on a non-individual basis (which is equivalent to the portfolio risk analysis) securities) with outstanding claims of Refah Bank of Tehran province. The results of survival analysis techniques showed that variables such as loan amount, number of installments, number of children, education, age, type of job and job title on the curves of survival function and function affect the hazard rate. In short-term time horizons (for example, one year), the economic conditions of the society play a key role in the occurrence of defaults of this category of customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta innovative model
  • credit risk management
  • artificial intelligence