طراحی مدل توسعه یافته ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن ( مطالعه موردی: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توسعه یافته ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی انجام شده است که در این راستا حوزه های مختلف فعالیت ستاد جهت تبیین ابعاد توسعه پایدار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق دو گروه از افراد را شامل می شد، گروه اول؛ اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی وگروه دوم؛ معاونان، و مدیران و کارشناسان ارشد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بودند که به ترتیب از طریق نمونه گیری گلوله برفی و خوشه‌ای انتخاب شدند. حجم نمونه برای اعضای هیات علمی براساس کفایت داده‌ها 15 نفر و برای معاونان و مدیران، براساس فرمول کوکران 196 نفر برآورد گردید. در این تحقیق جهت گردآوری داده‌ها دو ابزار مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته (داده‌های کیفی) و پرسشنامه های محقق ساخته (داده‌های کمی) مورد استفاده گرفت نتایج حاصل از آزمون‌ها نشان داد: اولاً مولفه های ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن که شامل؛ حوزه مالی، حوزه مسئولیت اجتماعی، حوزه فرایندهای ساختاری، حوزه رشد و یادگیری و حوزه ارباب رجوع در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی  به ترتیب دارای بالاترین اهمیت بوده و ثانیاً این مولفه‌ها نقش موثری در سنجش و برآورد مولفه‌های توسعه پایدار در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت با ارتقا حوزه های ارزیابی عملکرد در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، فرایند توسعه پایدار بهبود و ارتقا یافته مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an advanced performance evaluation model with a balanced scorecard approach (Case study: Mostazafan Fundation)

نویسندگان [English]

  • morvarid shojaei 1
  • toraj Mujibi Miklai 2
  • Ali Mehdizadeh Ashrafi 3
1 Doctoral student of Department of Public Administration, Firuzkoh Branch, Islamic Azad University, Firozkoh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

This research aims to plan  a performance evaluation developed model by scorecard approach in Mostazafan Foundation(MF) . In this way , different departments of MF headquarter are evaluated and measured . Research method  in this paper by purpose is basic and  in terms of method is descriptive (survey method) and  regarding relationships between variables is correlation research . Research statistical population is comprised of two groups  . The first group  are  Azad university faculty members and second ones are Deputies , managers and senior experts of Mf which are selected by  snowball sampling and cluster sampling respectively . Sample size was estimated 15 persons for first group based on data adequacy and196  persons for second group based on Cochran's formula  . In this research for data collecting two methods of semi-structured interview (qualitative data) and researcher-made questionnaire (quantitative data  ) are used . Data validity and reliability measured by different tests before data collecting processes  . Then thematic analysis method is used for analysis of qualitative data in which factors and indicators components of each variables are recognized . Also for quantitative data  analysis , after studying of descriptive statistics indicators ( central tendency and Dispersion ) , correlation tests and path analysis and regression finally the relationship of variables and estimation of  variables ranges are done . The results show that , firstly the performance evaluating factors by balances scorecard approach consist of financial , social responsibility , structural processes , growth & learning and  clients fields in MF are more important respectively . Secondly , these factors have effective role in measurement and estimation of sustainable development in MF . Based on the results , it can be concluded that  by improving performance evaluation fields in MF , sustainable development process is improved and this claim was confirmed by different tests in this paper .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • balanced scorecard approach
  • sustainable development
  • Mostazafan Foundation