طراحی مدل قابلیت های نوآوری باز تجاری در صنایع نظامی ایران با استفاده از پارادایم داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی ،واحد تهران مرکز، دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

2 گروه کارآفرینی ، واحد تهران مرکز،استاد یاردانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت کارآفرینی، واحد تهران مرکز، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

چکیده

نوآوری و قابلیت‌های آن، به عنوان یک اکسیر حیات‌بخش سازمان‌ها، همواره یک چالش پش روی پژوهش‌ها مطرح است.بنابراین، این پژوهش با هدف افزایش میزان درک ما از فرایند اجرای نوآوری باز تجاری، آمادگی ها و قابلیتهای نوآوری باز تجاری انجام شد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی-کاربردی و از نظر ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش، در مرحله اول، شامل خبرگان، متخصصان و مدیران صنایع نظامی ایران و شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه پدافند غیرعامل نیروی انتظامی بود. ابزار مورد استفاده بر اساس روش داده بنیاد، مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختار یافته تا رسیدن به مرز اشباع بوده است که به جنبه‌های مختلف درونی و بیرونی سازمان برای رسیدن به مدل اجرایی فرایند نوآوری باز تجاری، پرداخته شد و نتایج بر اساس مراحل پارادایم داده‌بنیاد تنظیم گردید .در مرحله دوم نیز، کلیه کارکنان این شرکت‌ها و ستاد فرماندهی پدافند غیرعامل نیروی انتظامی بود که نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، تعداد 145 نفر و ابزار جمع‌آوری نیز، پرسشنامه محقق ساخته بود. بر اساس نتایج بدست آمده مدلی مفهومی برای اجرای نوآوری باز تجاری در صنایع نظامی ایران ارائه شد.مفاهیم استخراج شده نشان می دهند که توانایی شرکت‌ها در ایجاد همکاری با شرکاء و مشتریان، ایجاد شرایط برای ورود نوآوری و مدیریت آن، از طرف مدیریت، قابلیت‌های شبکه سازی برای سازمان تحت حمایت مدیران سازمان، ایجاد بستر قانونی، طراحی مکانیسم های مناسب مالی، وجود منابع انسانی نوآور و با قابلیت شبکه سازی بیرونی و ساختار سازمانی مناسب از جمله مواردی هستند که برای ورود به عرصه نوآوری باز تجاری ضروری می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of commercial innovation capabilities in Iran's military industries using the data base paradigm

نویسندگان [English]

  • Mohsen Barzegar Khalili 1
  • Nosratollah Shadnoush 2
  • MohammadAli Keramati 3
1 Department of Entrepreneurship, Management, Central Tehran Branch, PhD Student in Entrepreneurship Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Entrepreneurship Department, Central Tehran Branch, Professor, Islamic Azad University, Tehran, Iran(Responsible Author)
3 Department of Entrepreneurship Management, Central Tehran Branch, Associate Professor, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Innovation and its capabilities, as a life-giving elixir of organizations, is always a challenge for research. Therefore, this research was conducted with the aim of increasing our understanding of the process of implementing commercial innovation, preparations and capabilities of commercial innovation. The research method of the current study is fundamental-applied in terms of its purpose and exploratory in terms of its nature. The statistical population of this research, in the first stage, included experts, specialists and managers of Iran's military industries and knowledge-based companies in the field of passive defense of the police force. The tool used based on the foundation's data method was semi-structured in-depth interviews until the saturation limit was reached, which was addressed to various internal and external aspects of the organization to reach the implementation model of the business innovation process, and the results were adjusted based on the stages of the foundation's paradigm. In the second stage, all the employees of these companies and the defense headquarters of the police force were inactive, and the statistical sample was based on Cochran's formula, the number of 145 people, and the researcher made a questionnaire as a collection tool. Based on the obtained results, a conceptual model was presented for the implementation of open commercial innovation in Iran's military industries. The extracted concepts show that the ability of companies to create cooperation with partners and customers, create conditions for the introduction of innovation and its management, on the part of the management, the capabilities Networking for the organization under the support of the organization's managers, creating a legal framework, designing suitable financial mechanisms, the existence of innovative human resources with external networking capabilities, and a suitable organizational structure are among the things that are necessary to enter the field of open business innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • open innovation
  • passive defense of the law enforcement force of the Islamic Republic of Iran
  • Grounded Theory