طراحی و اعتبارسنجی مدل بانکداری پایدار جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی-مالی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 استادیارگروه اقتصاد، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

بانکداری پایدار به دنبال خود پایداری زیست محیطی جهت مدیریت صحیح مصرف انرژی، استقرار الگوی بهینه مصرف انرژی و در نظر گرفتن منافع زیست محیطی را دارد. همچنین موجب دستیابی به امنیت و سود پایدار در صنعت بانکداری کشور نیز می‌شود. لذا مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل بانکداری پایدار جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شده است. این مطالعه از منظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای است که با روش پژوهش آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان باسابقه بانکی به تعداد 384 نفر و ابزار گردآوری داده‌ها، مقالات داخلی و خارجی و پرسشنامه می‌باشد. جهت شناسایی شاخص‌های پژوهش از تحلیل کیفی فراترکیب استفاده شده است. سپس مدل ارائه شده با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی، اعتبارسنجی شده است. تحلیل داده‌های پژوهش در فاز کیفی با نرم‌افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم‌افزار Smart Pls انجام شده است. براساس نتایج این پژوهش تعهد مدیریتی بر مدیریت ریسک و مدیریت منابع انسانی تاثیرگذار است. همچنین دو مولفه مذکور بر ساختار نظام بانکی موثرند. ساختار نظام بانکی نیز به بهبود کیفیت ارائه خدمات و ارتقاء عملکرد بانکی منجر می‌شود. بهبود عملکرد و خدمات بانکی نیز سبب دستیابی به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی می‌شود که دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌سازد. در نهایت مشخص گردید، اقتصاد مقاومتی مسیر دستیابی به اهداف بانکداری پایدار را تسهیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and validation of sustainable banking model to achieve the goals of resistance economy

نویسندگان [English]

  • Masood Atayi Gharacheh 1
  • Sayyed Mohammad Reza Davoodi 2
  • Amir Hortamani 3
1 Assistant Professor, Department of Economics, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

Sustainable banking seeks environmental sustainability in order to properly manage energy consumption, establish an optimal pattern of energy consumption, and consider environmental benefits. It also helps achieve security and stable profit in the country's banking industry. Therefore, the current study has been conducted with the aim of designing and validating a sustainable banking model to achieve the goals of a resilient economy. From the point of view of the purpose of this study, it is an applied-developmental research that was conducted with the mixed research method. The statistical population of this research includes 384 experts with banking experience and data collection tools, domestic and foreign articles and questionnaires. In order to identify research indicators, meta-composite qualitative analysis has been used. Then the presented model has been validated using the partial least squares technique. The research data analysis was done in the qualitative phase with MaxQDA software and in the quantitative phase with SMART PLS software. Based on the results of this research, managerial commitment has an impact on risk management and human resource management. Also, the two mentioned components are effective on the structure of the banking system. The structure of the banking system also leads to the improvement of the quality of service provision and the improvement of banking performance. Improving banking performance and services also leads to achieving economic, social and environmental sustainability, which provides the achievement of the goals of resistance economy. Finally, it was determined that the resistance economy facilitates the path of achieving the goals of sustainable banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable banking
  • resilience economy
  • banking industry
  • mixed approach