طراحی و تبیین مدل خیانت مصرف‌کننده به برند وتاثیر آن بر ارزش ویژه برند درکسب‌وکارهای الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

خیانت برند زمانی اتفاق می‌افتد که خیانت مشتری به اینکه یک شرکت یا برند عمداً آنچه را که در متن روابطشان به‌عنوان هنجار تعریف شده‌است، نقض نماید. هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدل خیانت مصرف‌کننده به برند وتاثیر آن بر ارزش ویژه برند درکسب‌وکارهای الکترونیکی می‌باشد. این پژوهش کیفی با استفاده از نظریة داده بنیاد انجام گرفته است. به این منظور از نظرهای خبرگان مدیریت بازرگانی و اساتید دانشگاهی طی مصاحبه ای باز انجام گرفت. ابتدا مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شد و از دل آنها مقوله هایی به دست آمد. در راستای هدف پژوهش 180 کد به دست آمد سپس در مرحلة کدگذاری محوری که در قالب 18 مقوله فرعی دسته بندی و در آخر پیوند میان این مقوله ها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد. و در مرحلة کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شد. در نهایت مدل خیانت مصرف‌کننده به برند را ارائه می دهد. خیانت برند از یک سو شکل شدید نارضایتی از برند باشد، اما سوی دیگر خیانت برند کاملا متفاوت از نارضایتی تجربه می‌شود. در هرصورت؛ چنین رفتاری ممکن است منجر به اثرات بزرگی در تعاملات خریدار و فروشنده شود که با واکنش های قربانی پس از مشخص شدن خیانت قطعی، ادامه رابطه در آینده را تهدید می‌کنند. در انتهای این پژوهش با توجه یافته ها پیشنهاداتی در جهت هدف پژوهش ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the model of consumer betrayal of the brand and its effect on brand equity in electronic businesses

نویسندگان [English]

  • Zahra Sasanian Asl 1
  • Hamidreza Saeidnia 2
  • Zahra Alipour Darvishi 3
  • shadan vahabzadeh 4
1 Ph.D student in Business Administration, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty of Management and Social Sciences, Department of Business Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Business Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Brand betrayal occurs when a customer's betrayal of a company or brand intentionally violates what is defined as a norm in the text of their relationship. The purpose of this research is to design and explain the model of consumer betrayal of the brand and its effect on the special value of the brand in electronic businesses. This qualitative research has been done using foundational data theory. For this purpose, the opinions of business management experts and academic professors were conducted through an open interview. First, a set of primary themes was collected during the recoding process and categories were obtained from them. In line with the aim of the research, 180 codes were obtained, then in the central coding stage, they were classified in the form of 18 sub-categories, and finally, the link between these categories was determined in the form of a coding paradigm. And in the selective coding stage, each component of the coding paradigm was explained. Finally, it presents the model of consumer betrayal of the brand. On the one hand, brand betrayal is a severe form of dissatisfaction with the brand, but on the other hand, brand betrayal is experienced completely differently from dissatisfaction. Anyway; Such behavior may lead to great effects in the interactions between the buyer and the seller, which threaten the continuation of the relationship in the future with the reactions of the victim after the clear betrayal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Designing the model of consumer betrayal of the brand
  • explaining the model of consumer betrayal of the brand
  • special value of the brand
  • electronic businesses