بررسی عوامل موثر بر خلق ارزش در صنعت گردشگری استان ایلام با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

هدف تحقیق بررسی بررسی عوامل موثر بر خلق ارزش در صنعت گردشگری استان ایلام با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل محتوا است. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر تکنیک دلفی همراه با تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری این تحقیق در بخش دلفی، شامل خبرگان صاحبنظران و کارشناسان باسابقه شامل، اساتید هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر کشور و همچنین مدیران، کارشناسان و بازاریابان فعال در حوزه گردشگری در استان ایلام می‌باشد. شرایط مورد نظر در تحقیق حاضر شامل تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در حوزه بازاریابی یا مدیریت گردشگری، دارای سابقه کار اجرایی حداقل 5 سال در حوزه گردشگری، برخورداری از سابقه پژوهشی در حیطه گردشگری یا بازاریابی و آشنایی با وضعیت گردشگری استان ایلام بود. . از این رو در پژوهش حاضر 30 خبره در بخش دلفی شرکت کردند و برای انتخاب نمونه‌ها در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. پرسشنامه دلفی مشتمل بر 9 مولفه اصلی و 34 مولفه فرعی است که از روش تحلیل محتوا به دست آمد و طبق نتایج، عوامل موثر بر خلق ارزش در صنعت گردشگری استان ایلام شامل 5 عامل اثرگذار «مدیریت برند مقصد»، «ادراک برند»، «مدیریت تجربه برند»، «مدیریت ارتباط با مشتری»، و «سیاست‌گذاری‌های کلان» از عوامل موثر بر خلق ارزش در صنعت گردشگری استان ایلام داشته باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting value creation in the tourism industry of Ilam province using Delphi technique and content analysis

نویسندگان [English]

  • Rahim Rostami
  • Payam Paslari
  • Ismail Hasanpour Qoruqchi
Business Management Department, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

The purpose of the research is to investigate the factors influencing value creation in the tourism industry of Ilam province using Delphi technique and content analysis. The current research method is descriptive-survey and based on Delphi technique along with content analysis. The statistical population of this research in the Delphi section includes experts and long-term experts, including professors of the prestigious universities of the country, as well as managers, experts and marketers active in the field of tourism in Ilam province. The desired conditions in this research included at least a master's degree in the field of marketing or tourism management, having an executive work experience of at least 5 years in the field of tourism, having research experience in the field of tourism or marketing, and familiarity with the tourism situation in Ilam province. . Therefore, in the present study, 30 experts participated in the Delphi section, and the purposeful sampling method was used to select the samples in this study. The Delphi questionnaire consists of 9 main components and 34 sub-components, which were obtained from the content analysis method, and according to the results, the factors affecting value creation in the tourism industry of Ilam province include 5 influencing factors: "destination brand management", "brand perception", " Brand experience management", "customer relationship management", and "macro policies" are among the effective factors in creating value in the tourism industry of Ilam province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value creation
  • tourism industry
  • Ilam province
  • Delphi technique
  • content analysis