رتبه بندی عوامل مؤثر بر ساماندهی منابع انسانی با رویکرد سبز با استفاده از شاخص های تصمیم گیری چندمعیاره در اداره کل مالیاتی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 . گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

منابع انسانی مولد مهمترین سرمایه سازمان تلقی می‌گردد که می‌تواند موجبات تغییر و تحول در سایر عوامل سازمانی و نتایج اساسی را فراهم آورد. اگر تا دهه‌های گذشته معیار برتری یک کشور حجم نیروی انسانی، سلاح‌های مدرن، ارتش نیرومند، سرزمین وسیع یا منابع زیرزمینی گسترده و حق وتو در مجامع بین‌المللی بود، از این پس قدرت یک کشور به کیفیت نیروی انسانی و سطح بهره‌وری آن بستگی دارد. هدف این پژوهش رتبه بندی عوامل مؤثر بر ساماندهی منابع انسانی با رویکرد سبز با استفاده از شاخص های تصمیم گیری چندمعیاره در اداره کل مالیاتی استان ایلام است. جامعه آماری مورد پژوهش را 25 نفر از نخبگان دانشگاهی و خبرگان نظام مالیاتی می‌باشد که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. از نقطه نظر چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات آمیخته توصیفی- تحلیلی‌ میباشد. در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رحیمی و همکاران(1400) استفاده شده است. برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر ساماندهی منابع انسانی با رویکرد سبز با استفاده از شاخص های تصمیم گیری چندمعیاره در اداره کل مالیاتی استان ایلام در این تحقیق از روش تاپسیس استفاده گردید. بر اساس نتایج تاپسیس، پیامدهای مرتبط با جامعه رتبه اول را کسب کرده است. اهداف سازمانی و عدم توجه به فضای تعاملی سازمان با جامعه رتبه دوم و راه اندازی سیستم اطلاعات رتبه سوم را کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking of effective factors on organizing human resources with a green approach using multi-criteria decision-making indicators in the General Tax Office of Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Yadollah Rahimi 1
  • Hasan Rangriz 2
  • Adel Fatemi 1
1 PhD Student in Management, Faculty of Humanities, Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of Human Resources and Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Productive human resources are considered the most important capital of the organization, which can cause change and transformation in other organizational factors and provide basic results. If until the past decades, the superiority of a country was measured by the amount of manpower, modern weapons, strong army, vast land or extensive underground resources and veto power in international assemblies, from now on, the power of a country depends on the quality of manpower and the level Its efficiency depends. The purpose of this research is to rank the factors affecting the organization of human resources with a green approach using multi-criteria decision making indicators in the General Tax Administration of Ilam Province. The statistical population of the study is 25 academic elites and tax system experts who were selected by purposeful and snowball sampling. This research is practical based on its purpose. From the point of view of how to collect information, it is a type of mixed descriptive-analytical research. In this research, Rahimi et al.'s (1400) questionnaire was used to collect information. TOPSIS method was used in this research to rank the factors affecting the organization of human resources with a green approach using multi-criteria decision-making indicators in the General Tax Administration of Ilam province. Based on TOPSIS results, community-related outcomes ranked first. Organizational goals and lack of attention to the interaction space of the organization with the society have won the second rank and setting up the information system has won the third rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource organization
  • multi-criteria decision indicators
  • TOPSIS technique