طراحی الگوی صادرات محور محصولات نفتی و مشتقات آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ،واحدتربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی،خراسان رضوی، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت،واحد بجنورد،دانشگاه ازاد اسلامی،خراسان شمالی،ایران

3 استادیار،گروه مدیریت،واحدتربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،خراسان رضوی،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی صادرات محور محصولات نفتی و مشتقات آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی صورت گرفت. این پژوهش یک پژوهش بنیادی-کاربردی و همچنین از نوع کیفی است. مشارکت‌کنندگان پژوهش را 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد اقتصادی و نفتی در وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت تشکیل دادند که با توجه به اصل اشباع گزینش شدند و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان مصاحبه‌شونده در نظر گرفته شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی بهره گرفته‌شده است. برای حصول اطمینان از روایی ابزار و به‌منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته‌ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌های این پژوهش مصاحبه و کدگذاری است. در نهایت با تکیه‌بر مصاحبه‌های صورت گرفته نتایج نشان داد صادرات محصولات نفتی شامل سه بعد سرعت عمل در کارها، تکیه‌بر توان داخلی و ارتباطات بازاریابی است. همچنین سیاست‌های مالی، عوامل محیطی، فشارهای بیرونی، توان داخلی، محصول، مقررات داخلی، عوامل ارتباطی، سیاست‌های حمایتی و عوامل تکنولوژیکی بر این مؤلفه‌ها تأثیرگذارند. همچنین این تحقیق نشان داد صادرات محصولات نفتی و مشتقات آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌تواند دستاوردهای مهمی برای کشور و اقتصاد جامعه داشته باشد که در این تحقیق در سه سطح دستاوردهای کلان ملی، توسعه بازار و رشد اقتصادی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an export-oriented model of petroleum products and its derivatives with a resistance economy approach

نویسندگان [English]

  • Hasan Bashi 1
  • Vahid Sanavi grosian 2
  • Ali Hosseinzadeh 3
1 Department of Management, Torbat Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Razavi Khorasan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Bojnord Branch, Islamic Azad University, North Khorasan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Torbat Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Razavi Khorasan, Iran
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of designing an export-oriented model of petroleum products and its derivatives with a resistance economy approach. This research is a basic-applied and qualitative research. The research participants were 10 university experts and senior economic and oil managers in the ministries of economy and oil, who were selected according to the principle of saturation. and was considered as an interviewee using the purposeful sampling method.To collect information, library and field methods have been used.In order to ensure the validity of the tool and to ensure the accuracy of the findings from the researcher's point of view, the valuable opinions of professors familiar with this field and university experts who were experts and informed in this field were used. The data analysis method of this research is interview and coding. Finally, based on the interviews conducted, the results showed that the export of petroleum products includes three dimensions: speed of action in works, reliance on internal power and marketing communications. Also, financial policies, environmental factors, external pressures, internal power, product, internal regulations, communication factors, support policies and technological factors affect these components. Also, this research showed that the export of oil products and its derivatives with a resistance economy approach can have important achievements for the country and the society's economy, which are presented in this research in three levels: national macro achievements, market development and economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • export
  • oil export
  • embargo
  • resistance economy