سنجش بازاریابی دیجیتال در کسب حمایت خیرین از نهادهای عام المنفعه

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی،واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی،فیروزکوه،ایران

3 استادیار علوم اقتصادی-بازرگانی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

فعالیت‌های خیریه و نیکوکاری یک رفتار اجتماعی مطلوب نظام فرهنگی هر جامعه است. در شرایط کنونی جامعه با گسترش روزافزون مشکلات اقتصادی و معیشتی با افرادی مواجه هستیم که در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند. با استفاده از بازاریابی دیجیتال، نهادهای عام‌المنفعه بعنوان متولی برقراری ارتباط بین خیرین و نیازمندان می‌توانند فعالیت‌های بازاریابی خود را در جهتی سوق دهند که به حامیان و خیرین بیشتر دست یابند و نیت خیر هموطنان نیکوکار را برای یاری رساندن به افراد نیازمند محقق ‌سازند. از این رو هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل بازاریابی دیجیتال در کسب حمایت خیرین از نهادهای عام المنفعه می‌باشد.بدین منظور از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است. نوع تحقیق در مرحله طراحی مدل، بنیادین و در مرحله آزمون مدل، کاربردی می‌باشد. در بخش کیفی از روشهای تحلیل محتوای کیفی و روش کدگذاری نظری و در بخش کمی از معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بازاریابی دیجیتال می تواند به یک فرصت بسیارعالی برای کسب حمایت خیرین تبدیل شود. عوامل مدل بازاریابی دیجیتال در کسب حمایت خیرین از نهادهای عام‌المنفعه شامل توسعه فناوریهای‌دیجیتال، رویکرد دیجیتال محور، ویژگیهای جمعیت‌شناختی، عوامل زمینه‌ای و اعتمادسازی می‌باشند. همچنین نتایج پژوهش حکایت از تایید مدل بازاریابی دیجیتال در کسب حمایت خیرین از نهادهای عام المنفعه با استفاده از مدل معادلات ساختاری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement of digital marketing in obtaining the support of donors from non-profit organizations

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Golshani 1
  • Fariz TaheriKia 2
  • Kiumars Arya 3
1 Ph.D. student in Business Administration-Marketing, Roudhan Branch, Islamic Azad University, Roudhan, Iran
2 Assistant Professor of Business Administration, Firuzkoh Branch, Islamic Azad University, Firozkoh, Iran
3 Assistant Professor of Economic-Commercial Sciences, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran
چکیده [English]

Charity and philanthropy activities are a desirable social behavior of the cultural system of any society. In the current situation of the society, we are facing the increasing economic and livelihood problems with people who are helpless in providing their basic needs. By using digital marketing, non-profit organizations, as the custodians of communicating between benefactors and those in need, can direct their marketing activities in the direction of reaching more supporters and benefactors and the good intentions of benevolent compatriots to help people. Need researchers. Therefore, the main goal of this research is to present a digital marketing model in obtaining the support of donors from non-profit organizations. For this purpose, a mixed exploratory research method has been used. The type of research in the model design stage is fundamental and in the model test stage, it is applied. Qualitative content analysis and theoretical coding methods were used in the qualitative part, and structural equations were used in the quantitative part. The research results showed that digital marketing can become a great opportunity to get support from donors. The factors of the digital marketing model in obtaining the support of donors from non-profit organizations include the development of digital technologies, a digital-oriented approach, demographic characteristics, contextual factors and trust building. Also, the results of the research indicate the confirmation of the digital marketing model in obtaining the support of donors from non-profit institutions using the structural equation model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital marketing
  • donors
  • public benefit institutions