سیستم استنتاج فازی برای بررسی نقش های کودکان در خرید خانواده و نحوه تعامل وا لدین با آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کروه مدیریت بازرگانی - مرکز تحصیلات تکمیلی - دانشگاه پیام نور - تهران - ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی - مرکز تحصیلات تکمیلی - دانشگاه پیام نور - تهران - ایران

چکیده

چکیده :امروزه با توجه به افزایش توجه به کودکان در خانواده ها و استفاده بیشتر آنها از شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت و توسعه تبلیغات تلویزیونی، درک اهمیت مشارکت کودکان درخرید خانواده ها از عوامل اصلی و مهم سازمانها در رسیدن به موفقیت است. شرکتها از طریق شناسایی چگونگی تاثیرگذاری کودکان بر رفتار خرید والدین می‎توانند برنامه های بازاریابی خود را جهت استفاده هر چه بیشتر از آن تنظیم نمایند. هدف انجام این پژوهش طراحی یک الگو برای شناسایی این نقش بر اساس سیستم فازی بوده است. این پژوهش از نظر طرح پژوهش، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی می‎باشد. جامعه آماری در این مطالعه، کودکان بین سنین 3 تا 16 سال بودند که به مراکز خرید مراجعه کرده بودند. نمونه ها از طریق نمونه گیری در دسترس گزینش شدند. داده ها با توزیع 315 پرسشنامه میان والدین کودکان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که کودکان از روشهای درخواست ، تحریف و یا ترغیب والدین و یا انجام بحث و تبادل عقاید قادر خواهند یود که والدین را تحت تاثیر خواسته های خود قرار دهند. اما زمانی که از روشهای داد زدن و گریه کردن استفاده می‌کنند با امتناع والدین روبرو می‎شوند. پاسخهایی که والدین در این خصوص به کودکان می‎دهند نیز عبارتند از: پذیرش، شرط گذاری یا امتناع از قبول درخواست آنها، تعویض درخواست های کودکان با سایر کالاها و یا تعویق خرید برای آنان به زمانی دیگر بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the pattern of children's participation in family shopping and how parents interact with them based on the fuzzy system (case study of stores in Shiraz city)

نویسندگان [English]

  • Ali Ghorbani 1
  • mehrdad parisay 2
1 Assistant Professor of Business Management, Payam Noor University, Tehran - Iran
2 Business Management - Postgraduate Education Center - Payam Noor University - Tehran - Iran
چکیده [English]

Abstract :Today due to the increasing attention to children in families and too much use of satellite networks, the Internet and the development of television commercials, understanding the importance of children's participation in families shopping is one of the main and important factors for organizations to achieve success. Companies can adjust their marketing plans to use it as much as possible by identifying how children influence the buying behavior of parents. The purpose of this research was to design a model to identify this role based on the Fuzzy System. The study is descriptive survey in terms of research plan and applied in terms of objective. The statistical population in this study was children between the ages of 3 and 16 who visited shopping centers. The samples were selected through available sampling. Data was collected by distributing 315 questionnaires among children's parents. The results showed that children will be able to influence their parents through the methods of requesting, distorting or persuading their parents or discussing and exchanging ideas. But when they use the methods of yelling and crying, they face the parents' refusal. The answers that parents give to children in this regard include: accepting, betting or refusing to accept their requests, replacing children's requests with other goods, or postponing the purchase for them to another time.:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Participation of children
  • family
  • purchase decision؛ fuzzy system