تاثیر تبلیغات محیطی بر قوم‌گرایی مصرف‌کننده، آگاهی برند و اعتبار برند در شرکت‌های کارآفرین؛ نقش تعدیل‌گر ارزش ادراک شده و رفتار شهروندی مصرف‌کننده

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

2 دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان

3 استادیار دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تبلیغات محیطی بر قوم گرایی مصرف‌کننده، آگاهی برند و اعتبار برند در شرکت‌های کارآفرین؛ نقش تعدیل گر ارزش ادراک شده و رفتار شهروندی مصرف‌کننده انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر مدیران و کارشناسان فروش شرکت‌های کارآفرین در صنعت پوشاک مردانه و زنانه در استان سمنان می‌باشد. بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق شامل شش پرسش نامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش‌های آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری مناسب مانند روش PLS و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بیانگر تایید تمامی فرضیه‌های پژوهش، رابطه بین تبلیغات محیطی و آگاهی برند با توجه به نقش میانجی قوم‌گرایی مصرف‌کننده، رابطه بین تبلیغات محیطی و اعتبار برند با توجه به نقش میانجی قوم‌گرایی مصرف‌کننده، رابطه بین تبلیغات محیطی و قوم‌گرایی مصرف‌کننده با توجه به نقش تعدیلگری ارزش ادراک شده، رابطه بین قوم‌گرایی مصرف‌کننده و آگاهی برند با توجه به نقش تعدیلگری رفتار شهروندی مصرف‌کننده، رابطه بین قوم‌گرایی مصرف‌کننده و اعتبار برند با توجه به نقش تعدیلگری رفتار شهروندی مصرف‌کننده و همچنین رابطه تبلیغات محیطی با قوم‌گرایی مصرف‌کننده، رابطه تبلیغات محیطی با آگاهی برند، رابطه تبلیغات محیطی با اعتبار برند، رابطه قوم‌گرایی مصرف‌کننده با آگاهی برند و رابطه قوم‌گرایی مصرف‌کننده با اعتبار برند در مدل پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Environmental Advertising on Consumer Ethnicity, Brand Awareness and Brand Reputation in Entrepreneurial Companies; The moderating role of perceived value and consumer citizenship behavior

نویسندگان [English]

  • seyed abbas ebrahimi 1
  • Iman Zafarnejadian 2
  • Meysam Modaressi 3
1 semnan university
2 Master student in Semnan University
3 Assistant Professor Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences
چکیده [English]

This research aims to investigate the impact of Environmental Advertising on Consumer Ethnicity, Brand Awareness and Brand Reputation in Entrepreneurial companies; the moderating role of perceived Value and Consumer Behavior. The statistical population of the current research includes managers and sales experts of entrepreneurial companies in the men's and women's clothing industry in Semnan province. Based on Morgan's table, 384 of them were selected as a sample. The measurement tool in this research included six questionnaires. For data analysis, descriptive statistics methods and at the level of inferential statistics, the Kolmogorov Smirnov test, and appropriate statistical methods such as PLS method and structural equations were used for data analysis. The results confirms of all research hypotheses, the relationship between Environmental Advertising and Brand Awareness with regard to the mediating role of Consumer Ethnicity, the relationship between Environmental Advertising and Brand Reputation with regard to the mediating role of consumer Ethnicity, the relationship between Environmental Advertising and Consumer Ethnicity; with regard to the moderating role of Value Perceived, the relationship between Consumer Ethnicity and Brand Awareness with regard to the moderating role of Consumer Behavior, the relationship between Consumer Ethnicity and Brand Reputation with regard to the moderating role of Consumer Behavior, as well as the relationship between Environmental Advertising and Consumer Ethnicity, the relationship between Environmental Advertising and Brand Awareness, the relationship between Environmental Advertising and Brand Reputation, the relationship between Consumer Ethnicity and Brand Awareness and the relationship between Consumer Ethnicity and Brand Reputation in the research model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived value
  • brand reputation
  • brand awareness
  • environmental advertising
  • consumer behavior
  • Consumer ethnicity