ارائه چارچوب مدیریت نیروی فروش در فروشگاه های زنجیره ای رفاه با بهره گیری از روش بیبلیومتریک و تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

تاکنون، تحقیقی به منظور ارائه ی یک الگوی معتبر و جامع در حوزه ی مدیریت نیروی فروش با روش کیفی به ویژه در صنعت خرده فروشی انجام نشده است. با توجه به این خلأ ، پژوهش کیفی حاضر با هدف ارائه ی یک الگوی جامع در زمینه ی مدیریت نیروی فروش در فروشگاه های خرده فروشی استان مازندران شکل گرفته است. این پژوهش در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول کلیدواژه های مهم این حوزه با بهره گیری از روش تحلیل بیبلیومتریک از طریق جستجو در پایگاه داده ی اسکوپوس و ترسیم نقشه ی هم رخدادی کلیدواژه های مهم در نرم افزار VOSviewer کشف و شناسایی شدند و در بخش دوم با توجه به اینکه این کلیدواژه ها در حوزه ی پژوهش فعلی ناکارآ و محدود بودند، اقدام به مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل داده های حاصل از آن با کمک روش تحلیل مضمون گردید. بدین منظور 6 نفر از مدیران و سرپرستان فروش فروشگاه های زنجیره ای رفاه در سطح استان مازندران با کمک روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند و پس از انجام مصاحبه با این افراد و تحلیل داده های حاصله، 125 کد(مضمون پایه)، 37 مضمون فرعی در قالب 6 سازه ی اصلی شامل «برنامه ریزی سازمانی»، «طرحریزی برنامه های مالی»، «بهسازی اجتماعی کارکنان فروش»، «عارضه یابی نیروی فروش»، «کنترل فرایندهای فروش» و «تصحیح انحرافات» شکل دهی شدند و در پایان الگوی جامع مدیریت نیروی فروش در فروشگاه های زنجیره ای رفاه ترسیم گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing Sales force management framework in Refah Chain Stores utilizing the Bibliometric and Thematic Analysis methods

نویسندگان [English]

  • Maryam goudini
  • Mohammad Safari
Faculty of economic and administrative, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

; it seems that till now, there has been no research to present a comprehensive pattern in the field of sales management especially in the retail industry, with the qualitative method. In order to fill this gap, the present qualitative research is designed to provide a comprehensive sales force management framework in Refah chain stores in Mazandaran Province. This Research has been compiled in two sections. In the first part, by using the Bibliometric method, the important keywords were discovered and the co-occurrence map of keywords were drawn in VOSviwer Software. In the second part, because the keywords from the first step were ineffective and limmeted; researchers tried to identified the exact component of sales force management with using semi-structured interview and thematic analysis. For this purpose, the six sales manager were selected with the help of targeted sampling method. By analysing the data, 125 codes(Basic thems) and 37 sub-themes were identified and categorized in 6 main themes including: “Organizational Planning”, “ Planning of Financial Programs”, “ Social improvement of sales force”, “ Diagnosing the sales force problem”, “ Control of sales force” and “ Correction of deviatations” . at the end the framework of sales force management in Refah chain store was drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bibliometric
  • Retail Stores
  • Sales Force Management
  • Thematic analysis