ارائه مدل جامع بازاریابی دیجیتال برای صنعت گردشگری ایران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی خلیج فارس، خرمشهر، ایران

چکیده

ظهور فناوری های نوین منجر به دگرگونی تمامی ابعاد زندگی بشر، از جمله کسب و کارها شده است. بخش بازاریابی کسب و کارها بیشترین تاثیر را از ظهور فناوری های دیجیتال تجربه می کنند. این پژوهش به دنبال ارائه یک مدل پارادایمی از پدیده بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری می باشد، لذا این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است. داده های کیفی پژوهش برای تئوری داده بنیاد، با کدگذاری سه مرحله ای نظرات 16 نفر از خبرگان این مقوله - که با تکنیک گلوله برفی به ایشان دسترسی یافتیم - مدلی را پیشنهاد داد. داده های کمی مدل پیشنهادی از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته با نمونه ای 417 نفری از مشتریان صنعت گردشگری ایران جمع آوری و با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد آزمایش قرار گفت. بر اساس مدل، مؤلفه های پدیده محوری بازاریابی دیجیتال شناسایی و تایید گردید. در ادامه شرایط علّی، شرایط مداخله‌گر و شرایط زمینه‌ای این پدیده معرفی و تایید شد. بعلاوه راهبردهای جایگاه یابی برند دیجیتال و تجارت الکترونیک در گردشگری تبیین و تایید شد و پیامد مهم پدیده بازاریابی، قصد خرید خدمات گردشگری شناسایی و تایید شد. ارائه مدل جامع بازاریابی دیجیتال در این پژوهش، شکافی را پوشش می دهد، که تا قبل از این بصورت پراکنده و فقط از جنبه های خاص مورد پژوهش قرار گرفته بود. همچنین این پژوهش به صنعت گردشگری ایران جهت برنامه ریزی جامع برای بازاریابی دیجیتال کمک می کند، تا مدیران این صنعت با نگاهی همه جانبه به آن بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing Digital Transformation Model in Digital Marketing in tourism industry

نویسندگان [English]

  • Erfan Daneshpajouh 1
  • Leila Andervazh 2
  • Kiumars Arya 1
1 Department of Business Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
2 Department of Business Management, Persian Gulf International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

This present study aimed to design a model of digital transformation in digital marketing using grounded theory method. The data of this study were obtained through semi-structured interviews with the snowball sampling technique, which reached theoretical saturation with interviews with eight university professors in digital marketing and eight experts in the tourism industry. After performing three steps of open, axial and selective coding, a paradigmatic model of the research was developed. The validity and reliability of the model were assessed based on the creditability, member checking, triangulation, negative case analysis and transferability. As a result of designing this model, the central phenomenon of digital transformation in digital marketing was explained by the components of a comprehensive solution for digital marketing, digital product, digital pricing, digital promotion, digital distribution, segmentation in digital marketing and digital consumer. In addition, Causal conditions, intervening conditions, contextual conditions, strategies and consequences were examined and explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital transformation
  • digital marketing
  • digital brand
  • e-commerce
  • purchasing intention