شناسایی موانع پیاده سازی سیستم اطلاعات سلامت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران.

3 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع اجرای این سیستم و نیز روابط بین این موانع بوده است. روش کار: پژوهش حاضر از نوع آمیخته(کیفی و کمی) و دارای هدف کاربردی است. در بخش کیفی پژوهش از روش و ابزار مصاحبه و در بخش کمی از روش پرسشنامه(مبتنی بر روش ISM و مدل DEMATEL ) استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه، به تعداد 11 نفر، با تکنیک گلوله برفی و معیار اشباع نظری انتخاب شده است.

یافته‌ها: موانع با توجه به ارجاع درونی هر مقوله در 6 حوزه، مبتنی بر ذی‌نفعان اصلی سیستم اطلاعات سلامت طبقه‌بندی گردید. پس از شناسایی موانع، اقدام به بررسی روابط این مقوله‌ها در دو مرحله درون گروهی(6 ماتریس مختلف) و بین گروهی(استخراج تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین مقوله‌ها) به انجام رسید. در نهایت مهم‌ترین موانع دارای بیشترین نقش علی(نیز معلولی) شناسایی گردید. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر مشخص نمود که اجرای سامانه جامع سلامت در ایران با موانع متعددی روبرو است. از این میان، مهمترین مانع با بیشترین بار علی، مربوط به رانت، لابی و درآمدهای هنگفت ناشی از عدم شفافیت و عدم قابلیت دسترسی به اطلاعات در این حوزه است، در این میان، نقش نگاه امنیتی به مقوله اشتراک‌گذاری اطلاعات، نگاه سنتی و سواد پایین برنامه‌ریزان و متولیام قانون‌گذاری، سیاست-سازی و مدیریت بخش درمان در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی را نیز نبایستی نادیده گرفت. مجموعه عوامل علی یاد شده، نارضایتی شهروندان(بیماران)، را به عنوان مهم‌ترین معلول چنین سیستمی سبب شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the obstacles to the implementation of the health information system in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrzad Kashi Zonozi 1
  • Ezatollah Abbasian 2
  • Ayoub Mohammadian 3
1 PhD Candidate , Department of Management, Management Of Technology, Tehran University, Alborz pardis,Tehran, Iran.
2 1 Associate Professor of Economics, Department of Public Management , Faculty of Management, University of Tehran,Tehran,Iran.
3 Department of Information Technology, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: the aim of the current research was to identify the barriers to the implementation of this system as well as the relationships between these barriers. Prior to any enforcement action, it is necessary to identify barriers to the implementation of such a system.

Methodology: This study is of a mixed type (qualitative and quantitative), with a practical purpose. the interview method and tools were used in the qualitative part of the research, and the questionnaire method (based on the ISM method and the DEMATEL model) employed in the quantitative part.

Findings: After identifying the barriers, the relationship between these categories was investigated in two stages: intra-group (6 different matrices) and inter-group (extraction of the most causal and effected categories). Finally, the most important barriers with the most causal (as well as effected) role were identified.

Conclusion: This study showed that there are many barriers for the implementation of a total health information system in Iran, among which the most important one with the greatest causality is related to the economic rent, lobbying, and huge incomes resulting from the lack of transparency and the lack of access to information in this area. As a result, the interest groups in this area are always trying to prevent development of a total information system in the health sector. In the meantime, the role of the security perspective on the category of information sharing,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barrier
  • Health
  • Information System
  • interpretive structural modeling