زیرساخت‌ها و عوامل موثر بازاریابی سینمایی موفق

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

بازاریابی سینمایی موفق، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های تبلیغات و بازاریابی است که امروزه در کشورهای بزرگ مطرح در سینمای جهان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه، شکل بازاریابی و تبلیغات به صورت مستقیم در فضای سینما، منسوخ گردیده است و روش‌ها و متد جدیدی جهت این کار معرفی گردیده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه یک مدل موفق بازاریابی سینمایی و سپس سنجش مهم‌ترین تاثیرات راهبردهای آن است. جهت این کار، ابتدا مدل مفهومی مورد نظر ارائه گردید که شامل 5 عامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌ای، راهبردها و نهایتا پیامدها است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، در زمره پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی قرار می‎‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش، اهالی تبلیغات در سینما که شامل سرمایه‌گذاران، تهیه‌کنندگان و کارکنان موسسات تبلیغاتی سینمایی هستند که تعداد آن‌ها غیرقابل شمارش است و با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 384 نفر نمونه به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب گردید. شیوه تجزیه و تحلیل آماری نیز در آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS و در تحلیل استنباطی، با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS به شیوه معادلات ساختاری انجام گردیده است. همچنین نتایج پژوهش در بخش کمی نشان داد که متغیرهای شرایط علی پژوهش بر بازاریابی موقعیت‌های سینمایی (641/0) بازاریابی موقعیت‌های سینمایی بر راهبردهای پژوهش(526/0) عوامل مداخله‌ای پژوهش بر راهبردهای پژوهش(687/0) عوامل زمینه‌ای پژوهش بر راهبردهای پژوهش(190/0) راهبردهای پژوهش بر پیامدهای پژوهش(781/0) در میان فعالین سینما تاثیر معناداری دارد. (190/0) راهبردهای پژوهش بر پیامدهای پژوهش(781/0) در میان فعالین سینما تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Infrastructures and effective factors of successful cinema marketing

نویسندگان [English]

  • Galia Heydarian 1
  • Ismail Hasanpour Qoruqchi 1
  • Vahid Makizadeh 2
  • Mohammad Ghafornia 3
1 Business Management Department, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Department of Business Administration, Hormozgan University, Hormozgan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Successful cinema marketing is one of the most important advertising and marketing strategies that is used today in major countries in the world of cinema. Today, the form of direct marketing and advertising in the cinema space has become obsolete and new methods have been introduced for this purpose. Therefore, the aim of the current research is to present a successful model of cinema marketing and then measure the most important effects of its strategies. For this purpose, firstly, the desired conceptual model was presented, which includes 5 causal factors, contextual factors, intervention factors, strategies and finally consequences. The research method of the present study is applied in terms of purpose and in terms of nature, it is classified as descriptive-survey research. The statistical population of this research is the people of advertising in cinema, which includes investors, producers and employees of cinema advertising institutions, whose number is uncountable, and using Cochran's formula at a confidence level of 95%, 384 people were selected through available sampling. The method of statistical analysis is also done in descriptive statistics using spss software and in inferential analysis using smart pls software in the method of structural equations. Also, the results of the research in the quantitative part showed that the variables of the causal conditions of the research on the marketing of cinematic situations (0.641), the marketing of cinematic situations on the research strategies (0.526), the intervening factors of the research on the research strategies (0.687),

کلیدواژه‌ها [English]

  • cinema marketing
  • advertising in cinema
  • cinema industry
  • integration of marketing and cinema