چالش های مربوط به تضمین گمرکی در مقایسه با کنوانسیون‌های بین المللی و قوانین هم عرض

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دوره ی دکتری،گروه حقوق خصوصی،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

2 استادیار ،گروه حقوق،واحد کرمانشاه،دانشگاه ازاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

3 استادیار،گروه حقوق،کرمانشاه، دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران

چکیده

هر سازمانی تحت حاکمیت مجموعه قوانین مقررات عام و خاص قرار دارد ،بدیهی است قوانین و مقررات حاکم با نقاط قوت و ضعف همراه باشد لذا نقاط ضعف آن زمینه به چالش تبدیل شدن دارد با این اوصاف گمرک کشوری به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای حقوقی و قانونی کشور که به کنوانسیونهای تجاری بین المللی ،نظیر تیر 1975 و کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو 1389 الحاق شده است نیز از این قاعده مستثنا نیست بنابراین،در بحث تضمین با چالش های در مقررات مواجه هستیم که یک سری تعارضات یا تزاحمات با مقررات کنوانسیونها از قبیل ،نحوه تعیین و میزان تضمین ،مدت زمان مطالبه وکسری محموله های عبوری یا تعارض با قوانین هم عرض از جمله ،تضمین در پوشش بیمه نامه معتبر، عنصر عمد و غیر عمد در رویه ورود موقت ،یا مدت زمان پروانه عبوری در وصول یا استراد تضمین می باشند.نتیجه می گیریم که در مقررات مربوط به امور گمرکی در بخشها فوق دچار این چالش‌ها هستیم و برای حل آن‌ها، مصادیق تعارضات، که ابتنای وصول یا استرداد تضمین، مقررات کنوانسیونها و امورگمرکی می باشند، وحدت رویه، در یکسان سازی تشریفات در امر تضمین گمرکی وجود ندارد. جهت ایجاد وحدت رویه ،با اتکا به قاعده حقوقی تزاحم و تعارض ، پیشگیری از تداوم چالش‌ها وحفظ حقوق موسسات ضامن وگمرک هریک از چالش‌های مورد تحلیل قرار گرفته است، هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن تعارضات است ،که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges related to customs assurance compared to international conventions and parallel laws

نویسندگان [English]

  • Sadegh Salimi 1
  • Saeid Kheradmandi 2
  • Khadijeh Moradi 3
1 دانشجوی دوره ی دکتری،گروه حقوق خصوصی،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران
2 Assistant Professor, Department of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Kermanshah, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Every organization is governed by a set of general and special laws and regulations, it is obvious that the governing laws and regulations are associated with strengths and weaknesses, so the weaknesses of that field are becoming a challenge. The country that has joined the international trade conventions, such as July 1975 and the Revised Kyoto Convention 1389, is not exempt from this rule. Therefore, in the discussion of guaranteeing, we are facing challenges in the regulations that a series of conflicts or conflicts with the provisions of the conventions such as The method of determining and the amount of guarantee, the duration of the demand for customs clearance of transit cargoes or conflicts with similar laws, including the guarantee covered by a valid insurance policy, the intentional and unintentional element in the temporary entry procedure, or the duration of the transit permit in collecting or issuing the guarantee We conclude that we have these challenges in the regulations related to customs affairs in the above sections, and to solve them, the examples of conflicts, which are the collection or return of guarantees, the regulations of conventions and customs affairs, unanimity, in harmonizing the procedures in There is no customs guarantee. In order to create a unified approach, relying on the legal rule of conflict and conflict, preventing the continuation of challenges and protecting the rights of guarantor and customs institutions, each of the challenges has been analyzed. have not been noticed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multifaceted challenge
  • valid insurance policy
  • guarantee
  • Tire Convention
  • Revised Kyoto Convention