چالش ها و موانع داوری در قراردادهای بین المللی صنعت خودرو و راهکارهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

3 استاد یار، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی چالش ها و موانع داوری در قراردادهای بین المللی صنعت خودرو و راهکارهای آن می باشد که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در صدد دست یابی به هدف فوق برآمدیم یافته ها و نتایج پژوهش نشان دهنده این موضوع است که نهاد داوری در حقوق داخلی با چالشها و مشکلاتی روبرو است مقررات داوری از یک نظم برخوردار نیست و به صورت پراکنده در قوانین تجاری، صنعت خودرو بین کشورها پیشبینی شده است و همین موضوع سبب گردیده است که تکلیف نهایی در خصوص مسائل داوری در حوزه خودرو سازی روشن نباشد و در هر موضوع حسب مورد قوانین اختصاصی و یا توافقات قراردادی تشریفات داوری متغیر و پراکنده است. این مبحث به این دلیل چالش محسوب می شود که علی رغم اهمیت بسزایی که داوری در حقوق داخلی دارد و مورد تاکید قرار گرفته است و در عرصه اجرایی نیز بسیار کاربردی بوده است، متاسفانه دارای یک مجموعه قانونی مستقل و مشخص و مدون نیست و مقررات مربوط به آن به صورت پراکنده و حسب مورد در مواردی که امکان بروز اختلاف و نزاع می باشد، گنجانیده شده است. همینطور اجرای آرای داوری ابطال شده، اعتبار امر مختومه در آرای داوری از مقررات خاصی پیروی نکرده و با چالشهایی اعم از چالش تقنینی و اجرایی در عرصه عمل روبرو است. از جمله چالشهای دیگر قابل بیان در خصوص داوری در حقوق داوری مربوط به ابلاغ اوراق داوری و اوقات رسیدگی داور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges and obstacles of arbitration in international contracts of the automobile industry and its solutions

نویسندگان [English]

  • Mahboob Panahi 1
  • Amir Mahm,oodi 2
  • Behnam Habibi Dargah 3
1 Ph.D. student of International Law Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law and Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research is to analyze the challenges and obstacles of arbitration in international contracts of the automobile industry and its solutions. Using the descriptive-analytical method, we have reached the above goal. The findings and results of the research show that the institution Arbitration in domestic law faces challenges and problems. The arbitration regulations do not have a uniform order and are provided for in a scattered manner in the commercial laws of the automobile industry between countries, and this has caused the final task regarding arbitration issues in the field of automobile manufacturing to be clear. There is no such thing, and in each case, according to specific laws or contractual agreements, arbitration procedures are variable and scattered. This topic is considered a challenge because despite the great importance of arbitration in domestic law and it has been emphasized and it has been very useful in the executive field, unfortunately it does not have an independent, clear and codified set of laws and related regulations It has been included in a scattered manner and according to the case in cases where there is a possibility of conflict. Also, the implementation of annulled arbitration decisions, the validity of the sealed matter in the arbitration decisions did not follow certain regulations and it faces challenges, both legislative and executive challenges in the field of practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • arbitration challenge
  • automotive industry
  • solutions