موفقیت فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی شرکت با تاکید بر خصوصیات یکپارچگی و پاسخگویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی ، امارات متحده عربی

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد زنجان ، زنجان ، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بهره‌گیری از ابزارهای بازاریابی به ویژه بازاریابی ویروسی ضمن ایجاد مزیت رقابتی می‌تواند باعث تغییر الگوی غذایی نیز شود. در پژوهش حاضر عوامل موثر در بازاریابی ویروسی مواد غذایی ارگانیک شناسایی، مدل‌سازی، و وزن‌دهی شده است. برای شناسایی عوامل موثر از رویکرد فراترکیب و بررسی 90 مقاله علمی معتبر استفاده شد، سپس روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری جامع و نظرات خبرگان به منظور مدل‌سازی بکار رفت. در ادامه با پیاده‌سازی روش تحلیل شبکه‌ای فازی رتبه‌بندی و تعیین اهمیت عوامل انجام شد. بر مبنای تحلیل یافته‌ها مشخص شد که 9 عامل در بازاریابی ویروسی مواد غذایی ارگانیک موثر هستند و در قالب مدل تفسیری با پنج سطح طبقه‌بندی می‌شود. بطوری‌که در اولین سطح شرایط بازار، در سطح دوم جامعه هدف، در سطح سوم فناوری و قیمت، در سطح چهارم، مصرف‌کننده، روش ارایه (پیاده‌سازی) و ایجاد ارزش و در نهایت در سطح پنجم تمایل (انگیزه) و اعتماد قرار دارد. همچنین با استفاده از FANP مشخص شد که عامل‌های روش ارایه، ارزش پیام و مصرف‌کننده با ضریب 0.354 به‌عنوان عامل اصلی پیوندی بیشترین اهمیت را دارند، و عامل‌های قیمت و شرایط بازار با ضریب اهمیت 0.301 به عنوان عامل اصلی مستقل در رتبه دوم قرار گرفتند. بطورکلی بازاریابی ویروسی در زمینه مواد غذایی ارگانیک باعث ایجاد رونق و تمایل مردم در استفاده از این گونه محصولات می شود. در این پژوهش ابتدا عوامل موثر در بازاریابی ویروسی مواد غذایی ارگانیک شناسایی شده و سپس در پنج سطح و در قالب چهار مجموعه بصورت مدلی تفسیری قرار گرفتند و در پایان رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The success of the company's social network marketing activities with an emphasis on the company's characteristics integrity and accountability

نویسندگان [English]

  • Hamid Khazaiezadeh 1
  • Fereshteh LotfiZadeh 2
  • mohammad ali abdolvand 3
  • Rahim Mohtaram 4
1 PhD student, Department of Business Administration, U.A.E Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates.
2 Associate Professor, Department of Business Management, Zanjan University, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
4 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In general, the use of organic food has an essential role in food security and the health of the community, which requires proper information and awareness, so the question arises of how to identify the potential and actual capacity of organic food production, especially in the city of Tehran which provided the ground for its development and prosperity. In this research, effective factors in the viral marketing of organic food have been identified, modeled, and weighted. By reviewing 90 scientific papers using the Meta-synthesis approach affecting factors were identified. Then the TISM based on experts' opinions was used to determine the model. Finally, by implementing the FANP, ranking and determining the importance of the factors done. Based on the analysis, it was determined that nine factors affect the viral marketing of organic food. These factors were classified in an interpretive model with five levels. The first level is the market conditions, the second level is the target society, the third level is technology and price, the fourth level is the consumer, the presentation method (implementation), and value creation, and finally, the fifth level is desire (motivation) and trust. Also, using FANP, it was determined that the presentation method, the value of the message, and the consumer are the most important, and the factors of price and market conditions were ranked second. This result shows that in attracting the customer, the necessary information should be given to the customer so that he has full knowledge of the product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing activities
  • social networks
  • company characteristics