دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-208 

مقاله پژوهشی

بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی

صفحه 1-9

سجاد رحیمی مدیسه؛ آتنا قلی‌پور شهرکی؛ وحید دالوند؛ عاطفه خوش فطرت