دوره و شماره: دوره 1399، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-500 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مطالعه موردی : بیمه ایران)

صفحه 1-12

حمیدرضا رضوانی؛ افسانه علی آبادی؛ سارا دانیالی


3. بررسی تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مصرف کننده در ایران با رویکرد فراتحلیل

صفحه 49-61

حشمت الله عسکری؛ جعفر عباس پور؛ محبوبه رشیدی؛ سید زمان موسوی میرکلایی


11. بررسی آثار کرونا بر گرایش به خرید اینترنتی با تاکید بر نقش تصویر شرکت

صفحه 194-208

حسین قره بیگلو؛ سید زمان موسوی میرکلایی؛ علی محمدی مهر؛ جابر خدایی سرخانلو