دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-500 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر (مطالعه موردی : بیمه ایران)

صفحه 1-12

حمیدرضا رضوانی؛ افسانه علی آبادی؛ سارا دانیالی