دوره و شماره: دوره 1399، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-500 
3. بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سهم بازار

صفحه 81-90

حسن حبیبی ماچیانی؛ محمد تقی پور؛ شهروز پروایی مریان؛ مجتبی کریمی