دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تیر 1400 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه مدل ارزیابی اخلاق صنایع کوچک و متوسط با استفاده از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری

صفحه 151-164

10.52547/JABM.2.2.1012

علی مهدی زاده اشرفی؛ مجید جهانگیر فرد؛ تورج مجیبی؛ نسرین جمالی منفرد