دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، مهر 1400 

مقاله پژوهشی

اعتباریابی مدل مفهومی چابکی استراتژیک در بانک ملی ایران

صفحه 1-14

10.52547/JABM.2.3.1

پرستو محمدکریمی؛ میرعلی سیدنقوی؛ عادل صلواتی


پیش آیندهایی برای انگیزه کارمندان

صفحه 95-109

10.52547/JABM.2.3.95

علیرضا منظری توکلی؛ محمدرضا بهرام زاده؛ سنجر سلاجقه