دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، فروردین 1401، صفحه 1-200 
ارزیابی اثربخشی تبلیغات فرهنگی روی وب(موردمطالعه: بنرهای روی وب‌سایت)

صفحه 19-41

10.52547/JABM.3.1.19

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ فیروزه پور قاسمی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


مقاله مستخرج از رساله دکتری

طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کلان داده

صفحه 112-130

10.52547/JABM.3.1.112

فواد کوهزادی؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ یعقوب علوی متین