دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مرداد 1401، صفحه 1-200 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

طراحی مدل موضع یابی استراتژیک بازارگرا در صنعت پوشاک با استفاده از تکنیک دلفی

صفحه 122-139

10.52547/JABM.3.2.109

محمدمهدی پرهیزگار؛ توحید علیزاده حسین حاجلو؛ محمدتقی امینی؛ سیده معصومه غمخواری