دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مرداد 1401، صفحه 1-200 
رتبه‌بندی موانع توسعه بازاریابی در مشاغل خانگی: مطالعه موردی استان مرکزی

صفحه 24-41

کاوه درخشانی درآبی؛ جمشید امیدی؛ رضا حسن نژاد؛ نگین براتی