اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

thyasoryut.ac.ir
0000-0003-2787-4835

h-index: 7  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر سیدرضا سیدجوادین

استاد تمام پایه 52 استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~rjavadin
rjavadinut.ac.ir

h-index: 29  

مدیر مسئول

دکتر حیدر احمدی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/~HAhmadi/
ahmadipgu.ac.ir
0000-0001-7597-7623

h-index: 4  

جانشین سردبیر

دکتر محمدامین ترابی

دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/M-0071-7429
matorabiut.ac.ir
0000-0001-6780-0246

h-index: 6  

موسس

دکتر متینه مقدم

دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/R-0007-6675
matineh_moghaddamyahoo.com
0000-0001-9737-9552

h-index: 4  

رئیس انجمن

دکتر محمد هادی عسگری

دکترای مدیریت بازرگانی ،بازاریابی بین الملل رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران و استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

dr_mh_asgariyahoo.com
0000-0002-6905-3587

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

دکتر آرش شاهین

استادتمام گروه مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/shahin
arashshahinhotmail.com
0000-0002-7857-9476

h-index: 36  

دکتر غلامحسین خورشیدی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375115
ghhossaingmail.com

h-index: 17  

دکتر سعید سعیدا اردکانی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/saeida
dr.saeidayazd.ac.ir
0000-0001-7106-0340

h-index: 5  

دکتر منصور مومنی

استادتمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~mmomeni
mmomeniut.ac.ir
0000-0002-9157-5584

h-index: 20  

دکتر حسن حیدری

استاد تمام،گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،ایران

h.heidariurmia.ac.ir
0000-0003-2309-2457

h-index: 6  

دکتر محمود یحیی زاده فر

استادتمام گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~myahyazadeh/
m.yahyazadehumz.ac.ir
0000-0003-0344-9279

h-index: 11  

دکتر اسماعیل کاووسی

استاد تمام گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/kavoosi/fa
ekavousygmail.com
0000-0001-7234-5380

h-index: 21  

دکتر امین رضا کمالیان

استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/kamalian/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
kamalianmgmt.usb.ac.ir

h-index: 17  

دکتر سید یعقوب حسینی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

pgu.ac.ir/fa/faculty/491
hosseinipgu.ac.ir
0000-0002-5615-6501

h-index: 6  

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

دانشیار، رشته بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

scholar.google.com/citations?user=7hkuFgEAAAAJ&hl=en&oi=ao
mr.karimiatu.ac.ir
0000-0001-9168-0766

h-index: 6  

دکتر زهرا علیپور درویشی

دانشیار، گروه مدیریت ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/alipour-darvish/fa
z_alipouriau-tnb.ac.ir
0000-0001-5546-7159

h-index: 5  

دکتر اصغر آقایی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
pudafoospolice.ir
0000-0003-3776-8171

h-index: 6  

دکتر مجید اسماعیل پور

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/~MEsmailpour/
majidesmaeilpourpgu.ac.ir
0000-0003-4297-5247

h-index: 11  

دکتر عبدالمجید مصلح

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/~AMosleh/
moslehpgu.ac.ir
0000-0003-0875-2963

h-index: 6  

دکتر حسین صفری

استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~hsafari
hsafariut.ac.ir
0000-0003-3776-8171

h-index: 10  

دکتر بهمن حاجی پور

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=391107
b-hajipoursbu.ac.ir
0000-0001-8972-4002

h-index: 7  

دکتر حسن فارسیجانی

دانشیار مدیریت، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scimet.sbu.ac.ir/Hassan_Farsijani
h-farsisbu.ac.ir
0000-0001-6367-959X

h-index: 8  

دکتر تحفه قبادی لموکی

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنبد کاووس، ایران

ghobadilamoukiiau.ac.ir

دکتر سیده معصومه غمخواری

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?user=Awk0SzUAAAAJ&hl=en&oi=ao
ghamkharipnu.ac.ir

h-index: 3  

دکتر علی اصغری صارم

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

research.basu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1024791
a.sarembasu.ac.ir
0000-0002-1839-0620

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر ایرج هشی

استاد امریتوس، دانشکده بازرگانی ، دانشگاه استافوردشایر، انگلستان

i.hashistaffsac.uk

دکتر سید مصطفی رسولی منش

دانشیار گروه علوم اجتماعی و مدیریت، دانشکده هتلداری و گردشگری، دانشگاه تیلور، مالزی

expert.taylors.edu.my/cv/mostafa.rasoolimanesh
mostafa.rasoolimaneshtaylors.edu.my
0000-0001-7138-0280

h-index: 29  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر حسن دانایی فرد

استاد تمام گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hdanaee
hdanaeemodares.ac.ir
0000-0003-1805-7323

h-index: 22  

دکتر نادر سیدامیری

دانشیار گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ent.ut.ac.ir/~nadersa
nadersaut.ac.ir
0000-0003-0220-9062

h-index: 12  

دکتر منوچهر انصاری

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/fa/~mansari
mansariut.ac.ir
0000-0002-5066-2147

h-index: 11  

دکتر نبی الله دهقان

دانشیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران

scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Nabiollah+Dehghan&btnG=
drnabidehghangmail.com
0000-0002-0402-3731

h-index: 6  

دکتر اصغر مشبکی اصفهانی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moshabak
moshabakmodares.ac.ir
0000-0002-4365-9089

h-index: 14  

دکتر غلامحسین نیکوکار

استادتمام، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/33240
ghnikookarchmail.ir

h-index: 7  

دکتر حبیب اله دعائی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

h.doaeigmail.com
0000-0003-2325-6765

h-index: 5  

مدیر اجرایی

دکتر ابراهیم رجب پور

استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

e.rajabpourpgu.ac.ir

مدیر فنی

دکتر احمد قربان پور

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

ghorbanpurpgu.ac.ir

مشاور آماری

نسرین رسولی

متخصص آمار و مدیریت بازرگانی آماریست و متخصص تحلیل آماری، دانشگاه ارومیه

b2n.ir/s44995
rasouli_nasrinyahoo.com

هدا رشیدی نژاد

آمار گروه آمار و ریاضی، دانشگاه اصفهان، ایران

statistician82gmail.com